نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقدمه: نگاه سرمایه‌ای به ظرفیت‌های انسان، طی سال‌های اخیر همسو با گسترش رویکرد مثبت‌نگر در روان‌شناسی گسترش چشمگیری پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و عملکرد شغلی اجرا شد.
روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی منطقه برخوار ‌در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آن‌ها دویست و نود نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه گذاری جمعی‌ اجتماعی (گل‌پرور، 1396)، پرسشنامه سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی (گل‌پرور، 1397) و پرسشنامه عملکرد شغلی (ویگوداگادت و همکاران، 2007) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو-سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه جمعی عاطفی و عملکرد شغلی و بین سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنادار (‌01/0p<)‌ وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای نشان داد که سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با عملکرد شغلی است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش در مجموع نشان می‌دهد که از طریق سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی و سرمایه-گذاری جمعی عاطفی می‌توان عملکرد شغلی معلمان را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Model about the Role of Soft Social Investments on Teachers’ Performance: Case Study of the Relationship between Social Collective Investment with Affective Collective Investment and Performance

نویسندگان [English]

 • Mohsen Golparvar 1
 • Nahid Bagheri 2

1 Facjlty Member/ Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

2 MA/ Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

چکیده [English]

Introduction: The capitalistic view at human capacities has expanded dramatically in recent years in line with the development of a positive approach to psychology. This research was administered with the aim of investigating structural model of the relationship between social collective investment with affective collective investment and job performance among teachers.
Method: Research method was correlation and research statistical population was the primary school teachers in Borkhar district in Isfahan city, among them two hundred and ninety persons were selected using simple random sampling. Research instrument were included social collective investment (Golparvar, 2017), affective collective investment (Golparvar, 2017) and job performance (Vigoda-Gadot et al, 2007). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM).
Results: Results revealed that there is a positive significant relationship between social collective investment with affective collective investment and job performance (p<0.01), and between affective collective investment with job performance (p<0.01). Results of structural equation modeling and mediation analysis indicated that affective collective investment is a complete mediator on the relationship between social collective investment and job performance.
Conclusion: In general, the results of current research showed that trough social collective investment and affective collective investment we can enhance teachers’ job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social collective investment
 • affective collective investment
 • job performance
 • teachers
 • O-P # 2# $# s ?  #3 45

  76 ## Ew) " !86 89:.

  *&

   

  &:#+

   

  ):#

   

  "#

  &'

   

  4&?

   

  "

   

  E

   

  )!'

   

  "#&'

   

  "

   

  86

   

  '

   

  E<

   

  7?

   

  -P#K

  w#)> K-LMNO-P2#` 89:  ## #"< " ##

  Ew)  5C  /> 2"  -76

  *&

   

  &:#+

   

  ):#

  "#&'

   

  4&?

   

  "

   

  E

   

  )!'

   

  "#&'

   

  "

   

  86

   

  '

  a

   

  7?

   

  -P#K

  LM

 • w -E 7s< -E-\ j8H -b " )Y K-bLMNO-P/> 

  65 " }: .a 65   # &/*   #!I

  )E-

  '"0*

   

  "#&'

   

  65

   

  Q

  KSgP M€wSM-

  w . "X5#:„B # K-;STTi-P

  ;)>

   

  

   

  ;Ed)

   

   4

   

  ;#

  -

  5C )Ak" K-XsLM€š(-P d

  v

  " R#'fC -&:45

  w)Y#G6 . "1( . {1396 .) E#/"65

  #")"&2"/>  .'"0* "#&'

  657(27 )121-101 .

  w!6& -bK-lLMNM-P#2#,#3E# 

  65^84C&+#+)*#+"!86'# !R#]C

  ba*-& &:#+ ):# )!' R  " b86  ' -ba

  w7?`KLMNO-P#2#`89:#345

  76]"##-Ew)

  *

  &

  &:#+

  ):#

  "#&'

   

  4&?

   

  "

   

  E

   

  )!'

   

  "#&'

   

  "

   

  86

   

  '

   

  E<

  a

   

  7?

   

  -P#K

  wWs-\›7 8#J --` " $+ K-bLMNS#-P oC #3

  E #  65 "# )4C " !86 &+#+ # : -)$&"

  ,"

  /

   

  8

   

  #

   

  #!#

   

  _>C#

   

  …k$

   

  .)

   

  #)k

   

  "

   

  )&

   

  =&?

   

  #

  E

   

  #•

   

  '

   

  E<

   

  a

   

  )k"

   

  -#•

  w"++#$ K-LMNO-P # 2# ` 89: "   ]

    76 !86 " .> -89:

  *&

   

  &:#+

   

  ):#

   

  "#&'

  4&?

   

  "

   

  E

   

  )!'

   

  "#&'

   

  "

   

  86

   

  '

   

  E<

   

  a

  7?

   

  -P#K

  w8#"J K-bLMNg-P

  

   

   +#+f76

   

  "

   

  C#"W

  š(- d" fC

  R#' -@&5

  w8#"J K-bLMNQ-P

  /]&

   

   #+

   

  #

   

  "#&'

   

  )85wE

   

  b"

  š(- d"

  R#'f7? ' E< a )k" 7? -P#K

  -Adler,P.,&Kwon,S.(2002).Socialcapital:Prospectsforanewconcept.Academy

  of Management Review, 27(1), 17-40.

  -Bourdieu,P. (1983). Formsof capital.InJ.G.Richardson (ed.),Handbook of theory

  and research for the sociology of education (pp. 241-58). New York: Greenwood.

  -Bowling,N.A.(2007).isthejobsatisfaction-jobperformancerelationshipspurious?

  A meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior 71(), 167-185.

  -Butler, E. A., & Randall, A. K. (2013). Emotional co-regulation in close relationships.

  Emotion Review: Journal of theInternational Society forResearchon Emotion,5(2),

  202-210.

  -Calvo,R.,Zheng, Y.,Kumar,S.,Olgiati,A.,& Berkman,L.(2012).Well-being and

  socialcapitalonplanet earth:Cross-nationalevidencefrom142countries.Plos One,

  7(8), 1-10.

  -Coleman,J.S.(1988).Socialcapitalinthecreationofhumancapital.American

  Journal of Sociology, 94, S95-S120.

  -Coleman,J.S.(1990). Foundations of social theory. Cambridge,MA:Harvard

  University Press.

  -Đorić,Z.(2016).Theroleofsocialcapitalindevelopingdemocracies. Law and

  Politics, 14(4), 561-575.

  -Ellinger,A.D.,Ellinger,A.E.,Bachrach,D.G.,Wang,Y.,&ElmadağBaş, A. B.

  (2011a).Organizationalinvestmentsinsocialcapital,managerialcoaching,and

  employee work-related performance. Management Learning 42(1), 67-85.

  Li

 • -Ellinger,A.E.,ElmadağBaş, A. B., Ellinger, A. D., Wang, Y., & Bachrach, D. G.

  (2011b).Measurementoforganizationalinvestmentsinsocialcapital:Theservice

  employee perspective. Journal of Business Research, 64(6), 572-578.

  -Ellinger,A.E.,Musgrove,C.F.,Ellinger,A.D.,Bachrach,D.G.,ElmadağBaş,A.

  B.,&Wang,Y.-L.(2013).Influencesoforganizationalinvestmentsinsocialcapital

  onserviceemployeecommitmentandperformance.Journal of Business Research,

  66(8), 1124-1133.

  -Farr, J. (2004). Social capital: a conceptual history. Political Theory, 32(1), 6-33.

  -Foroughi,N.,&GudarzvandChegini,M.(2016).Influencesoforganizational

  investments in social capital on Iran Insurance’s employee commitment and

  performance. Journal of Current Research in Science, S (1), 674-679.

  -Gabbay,S.M.,&Zuckerman,E.W.(1998).Socialcapitalandopportunityin

  corporateR&D:Thecontingenteffectofcontactdensityonmobilityexpectations.

  Social Science Research, 27(2), 189-217.

  -Gargiulo, M.,& Bernassi, M.(1999). The darkside of socialcapital.In R. Th.A. J.

  Leenders & S. M. Gabbay (Eds.), corporate social capital and liability (pp. 298-322).

  Boston: Kluwer.

  -Gilbert,K.L.,Quinn,S.C.,Goodman,R.M.,Butler, J., &Wallace,J.(2013).A

  meta-analysisofsocialcapitalandhealth:Acaseforneededresearch.Journal of

  Health Psychology, 18(11), 1385-1399.

  -Golparvar,M.,&Javadian,(2016).Thespiritualcapitalscale:developmentand

  psychometric properties. Journal of Research & Health, 5(4), 25-35.

  -Han,S.,Kim,H.,Lee,E.-S.,&Lee,H.-S.(2012).thecontextualandcompositional

  associationsofsocialcapitalandsubjectivehappiness:Amultilevelanalysisfrom

  Seoul, South Korea. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1183-1200.

  -Izzo,F.(2017).Stakeholdersandmuseumcrowdfunding.Modern Economy, 8(4),

  518-530.

  -Leung,A.,Kier,C.,Fung,T.,Fung,L.,&Sproule,R.(2011).Searchingfor

  happiness: The importance of social capital. Journal of Happiness Studies, 12(3), 443-

  462.

  -LuthansF.(2002).Positiveorganizationalbehavior:Developingandmanaging

  psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.

  -Meyers,L.S.,Gamst,G.,&Guarrino,A.J.(2006).Applied multivariate research:

  design and interpretation. Thousand Oaks, London: SAGE publications.

  -Mollick, E. (2014). The dynamics of crowd funding: An exploratory study.Journal of

  Business Venturing, 29(1), 1-16.

  -Moritz,A.,&Block,J.(2015).Crowdfunding:Aliteraturereviewandresearch

  directions.InBrüntje,D.,&Gajda,O.(Eds.),Crowd funding in Europe (pp. 25-53).

  Springe International Publishing.

  -Nemati,M.A.,AkbarzadehSafooei,M.,Zangiyan,S.,&BaqersadRanani,M.

  (2017).Theroleofsocialcapital,commitment,andorganizationalcitizenship

  behavior in improving job performance (case study: Khoy municipality). A Quarterly

  Journal of Urban Economics and Management, 5(1/17), 111-122.

  -Neubert,M.J.,Bradley,S.W.,Ardianti,R.,&Simiyu,E.M.(2015).Theroleof

  spiritualcapitalininnovationandperformance:Evidencefromdeveloping

  economies. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(4), 621-640.

  -Niven,K.,Holman,D.,&Totterdell,P.(2012).Howtowinfriendshipandtrustby

  influencingpeople’sfeelings:Aninvestigationofinterpersonalaffectregulationand

  the quality of relationships. Human Relations, 65(6), 777-805.

  15

 • -Niven,K.,Totterdell,P.,&Holman,D.(2009).Aclassificationofcontrolled

  interpersonal affect regulation strategies. Emotion, 9(4), 498-509.

  -Paxton, P. (1999).Is social capital declining in the United States? A multiple indicator

  assessment. American Journal of Sociology, 105(1), 88-127.

  -Paxton,P.(2002).Socialcapitalanddemocracy:Aninterdependentrelationship.

  American Sociological Review, 67(2), 254-277.

  -Portes,A.(1998).Socialcapital:Itsoriginsandapplicationsin modern sociology.

  Annual Review of Sociology, 24, 1-24.

  -Portes, A. (2000). The two meanings of social capital. Sociological Forum 15, 1-11.

  -Robertson,P.J.(2015).Positivepsychology:Amovementtoreintegratecareer

  counseling withincounseling psychology?Counseling Psychology Review, 30(3), 26-

  35.

  -Simpson,J.A.(2007).Psychologicalfoundationsoftrust. Current Directions in

  Psychological Science, 16(5), 264-268.

  -Vigoda-Gadot,E.,Beeri,I.,Birman-Shemesh, T.,&Somech,A.(2007).Group-level

  organizational citizenship behavior in the education system: a scale reconstruction and

  validation. Educational Administration Quarterly, 43(4), 462-493.

  -Vinchur, A, Schippman, J.,Switzer, F., &Roth, P.(1998). A meta-analyticreviewof

  thepredictorsofjobperformanceforsalespeople.Journal of Applied Psychology,

  83(4), 586-597.

  -VukadinovicGreetham,D.,Hurling,R.,Osborne,G.,&Linley,A.(2011).Social

  networksandpositiveandnegativeaffect.Procedia Social and Behavioral Sciences,

  22, 4-13