نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فارغ التحصیل دانشکده روانشناسی -دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: هنگامی که شناختی از پدیده‌ها به دست می‌آید، با آنها به شیوة خاصی بنام نگرش رفتار می‌کنیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی در مدل شش‌گانه هگزاکو و نگرش افراد به جریان­های سیاسی انجام شد.
روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 372 نفر (185نفر مرد، 184نفر زن و 3 نفر با جنسیت نامشخص) به روش نمونه­گیری در دسترس از جامعه آماری شهروندان تهرانی انتخاب گردید. از پرسشنامه‌های صفات شخصیت هگزاکو-60 و سنجش نگرش سیاسی (محقق ساخته) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: برای تجزیه تحلیل توصیفی داده‌ها از جدول فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام ‌به‌گام استفاده شد. نتایج نشان داد که با اطمینان 99 درصد می‌توان ادعا نمود که همبستگی مثبت معنی‌دار بین صفات صداقت-فروتنی، پذیرش و گشودگی با نگرش به جریان­های سیاسی و همبستگی معنی‌دار منفی بین صفت وظیفه‌شناسی با نگرش به جریان سیاسی وجود دارد. ولی برای صفات تهییج ‌پذیری و برون‌گرایی ارتباط معناداری تایید نمی‌شود. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای صفات گشودگی، وظیفه شناسی، صداقت- فروتنی و پذیرش حدود 66 درصد از تغییرات متغیر نگرش به جریان­های سیاسی را پیش‌بینی می‌نمایند.
نتیجه‌گیری: صفات به واسطه تأثیر رویه‌های خود و کنش متقابل محیط بر این رویه‌ها ارتباط خود را با نگرش به جریان­های سیاسی حفظ و نقش پیش‌بینی در تبیین نگرش سیاسی را ایفا می‌کنند. همچنین صفات به علت خاصیت پایداری خود به نگرش‌های ذاتاً ناپایدار انسان، رنگ و بوی ماندگاری می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relations among personality characteristics in HEXACO model and political attitude in Tehran citizenry

نویسنده [English]

  • Bahman GhayourVahdat

Kharazmi University Faculty of Psychology and Education Department of General Psychology

چکیده [English]

People deal with different kinds of phenomena in their life and behave by the specific methods when they get recognition of them which is known as attitude. This study is done with the aim of finding a relationship between personality characteristics in HEXACO model and political attitude.

Sample population of the study in Tehran citizenry and Cochran formula and available method is used for choosing the sample. 372 persons of them are selected and HEXACO-60 and political attitude questionnaires are used for Gathering variables which is personality characteristics in the criteria is political attitude.

For analyzing data used providing frequency table average, variance , Pearson correlation coefficient and stepwise multivariable regression analysis. According to the purpose of the study which is Pearson correlation coefficient test showed that it is possible to claim with high certainty 99 percent that positive meaningful correlation exists between honesty-humility, openness and agreeableness characteristics and political attitude and negative meaningful correlation between conscientiousness characteristics with political attitude but there is not any meaningful relationship for emotionality and extraversion characteristics and stepwise regression analysis showed among HEXACO personality characteristics honesty-humility, openness, conscientiousness and agreeableness predict about 66% of political attitude variable changes
Conclusion: through analysis of findings, it is concluded that characteristics due to effects of their facets and environmental reciprocal impact of them keep their relationship with political attitude and has a predictive role in determining political attitudes. in addition because of days durability characteristics give persistence color to inherent transition views of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • HEXACO
  • political attitude
  • political ideology
- آلپورت، گوردون دبلیو.، ادوارد، ای.، جونز. (1935). روانشناسی اجتماعی از آغاز تاکنون. ترجمه منشی­طوسی، محمدتقی. (1371). نشر معاونت فرهنگی آستان قدس، مشهد.
- براقی زاده، فرهاد. (1392). هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-60 در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
- حسینی زاده، محمد علی. (1386). اسلام سیاسی در ایران. دانشگاه علوم انسانی مفید، قم.  
- رحمانی­ملک­آباد، مهدی؛ فرخی، نورعلی؛ آقابیگی، جلال. (2016). هنجاریابی و کفایت شاخص­های روان­سنجی پرسشنامة 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 11(38): 1-18.
- دارابی، علی. (1388). جریان شناسی در ایران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
- شادلو، عباس. (1380). اطلاعاتی درباره احزاب و جناح­های سیاسی ایران امروز. نشر گستره، تهران.
- عبدالملکی، سعید. (1380). روانشناسی سیاسی. انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1383). فقه سیاسی. جلد هشتم، انتشارات امیر کبیر، تهران.
- کریمی، یوسف. (1377). نگرش و تغییر نگرش. انتشارات نشر ارسباران، تهران.
- گنجی، حمزه؛ گنجی، مهدی. (1391). نظریه‌های شخصیت. نشر ساوالان، تهران.
- مرتجی، حجت. (1395). جناح های سیاسی در ایران امروز. انتشارات نقش و نگار.
- مکسول، جان سی. (1385). اصول نگرش آنچه هر رهبری باید بداند. ترجمه سیمین موحد، انتشارات پیکان، تهران.
نکویی مقدم، محمود؛ پیرمرادی بزنجانی، نرگس. (1387). بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) در سازمان های دولتی. دوفصلنامه مدیریت دولتی، 1(1) 105-122.
- هرمن، مارگارت جی. (2000). روانشناسی سیاسی مسائل و موضوع­های معاصر. ترجمة مجتبی تمدنی. (1381). چاپ اول، نشر آتی، تهران.
- هیوود، اندرو. ( 2010). مفاهیم کلیدی در علم سیاست. ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان( 1392)،  نشر علمی و فرهنگی، تهران.
 
- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton university press.
- Altemeyer, R. A. (1998). The other “authoritarian personality.” In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press.
- Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and Social Psychology Review, 11, 150–166.
- Ashton, M. C., & Lee, K. (2009). The HEXACO–60: A short measure of the major dimensions of personality. Journal of personality assessment91(4), 340-345.
- Ashton, M. C., Lee, K., Perugini, M., Szarota, P., de Vries, R. E., Di Blas, L., et al. (2004). A six-factor structure of personality-descriptive adjectives: Solutions from psycholexical studies in seven languages. Journal of Personality and SocialPsychology, 86, 356–366.
- Barnea, M., and Schwartz, S. H. (1998). Values and voting. Political Psychology, 19, 17–40.
- Bem, D. J. (1970). Beliefs, attitudes, and human affairs. Belmont, CA: Brooks/Cole.Brown, R. (1965). Social psychology. New York: Free Press.
- Block, J., & Block, J. H. (2006). Nursery school personality and political orientation two decades later. Journal of Research in Personality, 40, 734–749.
- Brown, R. (1965). Social psychology. New York: Free Press.
- Carney, D. R., Jost, J. T., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The secret lives of liberals and conservatives: Personality profiles, interaction styles, and the things they leave behind. Political Psychology29(6), 807-840.
- Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics. American Psychologist, 59, 581–594.
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., & Zimbardo, P. G. (1999). Personality profiles and political parties. Political Psychology, 20, 175–197.
- Chaiken, S., Wood, W., & Eagly, A. H. (1996). Principles of persuasion.
- Chirumbolo, A., & Leone, L. (2010). Personality and politics: The role of the HEXACO model of personality in predicting ideology and voting. Personality and Individual Differences, 49, 43-48.
- Deary, I. J., Whiteman, M. C., Starr, J. M., Whalley, L. J., & Fox, H. C. (2004). The impact of childhood intelligence on later life: following up the Scottish mental surveys of 1932 and 1947. Journal of personality and social psychology86(1), 130.
- Fromm. E. (1947). Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics. NewYork: Holt, Rinehart, and Winston.
- Gerber, A. S., Huber, G. A., Doherty, D., Dowling, C. M., & Ha, S. E. (2010). Personality and political attitudes: Relationships across issue domains and political contexts. American Political Science Review104(1), 111-133.
- Goldberg, L. R. (1990). An alternative ‘‘description of personality”: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216–1229.
- Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B., Jr. (2003). A very brief measure of the Big Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504–528.
- Hibbing, M. V., Ritchie, M., & Anderson, M. R. (2011). Personality and political discussion. Political Behavior33(4), 601-624.
- Haidt, J., & Hersh, M. A. (2001). Sexual morality: The cultures and emotions of conservatives and liberals. Journal of Applied Social Psychology, 31, 191–221.
- Jaensch, E. R. (1938). Der Gegentypus. Leipzig: J.A. Barth
- Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129,339–375.
- Johnson, M. K., Rowatt, W. C., & Petrini, L. (2011). A new trait on the market: Honesty–Humility as a unique predictor of job performance ratings. Personality and Individual Differences50(6), 857-862.
- Kajonius, P. J., & Dåderman, A. M. (2014). Exploring the relationship between honesty-humility, the big five, and liberal values in Swedish students. Europe’s Journal of Psychology10(1), 104-117.
- Krech,D. Ballachey,E,L. Crutchfield,R,S.(1962). Individual in society; a textbook of social psychology. New York, McGraw-Hill press
- Kruglanski, A. W. (2005). The psychology of closed mindedness. New York: Psychology Press
- May, R. (2007). Love and will. WW Norton & Company.
- McRae, R. R., & Costa, P. T. (1990). Personality in adulthood. New York.
- Mondak, J. J., & Halperin, K. (2008). A framework for the study of personality and political behaviour. British Journal of Political Science38(2), 335-362.
-Petty, R. E., & Brinol, P. (2010). Attitude change. Advanced social psychology: The state of the science, Chapter 7.
- Sibley, C. G., Harding, J. F., Perry, R., Asbrock, F., & Duckitt, J. (2010). Personality and prejudice: Extension to the HEXACO personality model. European Journal of Personality, 24, 515–534.
- Tomkins, S. S. (1964). Left and right: A basic dimension of ideology and personality. In R. W. White (Ed.), the study of lives (pp. 388–411). Chicago: Atherton.
- Wilson, G. (1973). The psychology of conservatism. London: Academic Press.