نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی بود.
روش: روش تحقیق حاضر علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل 439 خانوار ساکن در 4 مجتمع مسکونی واقع در شهر رشت بود  که از این میان، تعداد 186 خانوار در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز و پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها شیوه‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین ساکنان مجتمع‌های با و بدون ویژگی کالبدی ازنظر ابعاد سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 8/11 و 3/43 درصد از واریانس مربوط به تفاوت بین دو گروه به ترتیب ناشی از متغیرهای سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی می‌باشد. میانگین نمرات مؤلفه‌های خودکارآمدی، امیدواری و تعامل اجتماعی منفی، در ساکنان مجتمع‌های با ویژگی کالبدی نسبت به مجتمع‌های بدون ویژگی کالبدی بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان بیان کرد که ابعاد سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی متأثر از ویژگی‌های محیط کالبدی مناسب است و از محیط کالبدی می‌توان به‌عنوان شاخص برای تبیین الگوی رفتاری مثبت و توسعه حالت روان‌شناسانه مثبت در ساکنان مجتمع‌های مسکونی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Psychological Capital and Social Interaction in Residents of Residential Complexes With and Without Physical Characteristics

چکیده [English]

Introduction: This study aims to compare the psychological capital and social interaction in residential complexes with and without physical characteristics.
Method: The research method is causal-comparative and its statistical population consists of 439 households living in 4 residential complexes located in city of Rasht; among which 186 available households were selected. The Luthans’s Psychological Capital Questionnaire and Glass’s Perception of Social Interaction Questionnaire were used to collect and analyze the data. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance) were used to analyze the data.
Results: The results showed that there is a significant difference between residents of complexes with and without physical characteristics regarding the dimensions of psychological capital and social interaction. 11.8 and 43.3 percent of the variance related to the difference between the two groups, respectively, is due to the variables of psychological capital and social interaction. Mean scores of self-efficacy, hopefulness, as well as negative social interaction components were higher in residents of complexes with physical characteristics compared to complexes without physical characteristics.
Conclusion: Based on the findings of the research, it can be stated that the dimensions of psychological capital and social interaction are influenced by the features of the proper physical environment, and the physical environment can be used as an indicator for explaining the positive behavior pattern and the development of positive psychological status in residents of residential complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social interactions
  • psychological capital
  • residential complex
  • physical structure