نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

چکیده
هدف:هدف این پژوهش بررسی نقش کودکان در فرایند تصمیم­گیری خرید خانواده با توجه به هشت طبقه مختلف محصول و سه زیرتصمیم خرید بود.  
روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع­آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه والدین دارای کودک 5 تا 13 سال در سطح شهر قزوین بوده که براساس فرمول کوکران در جامعه آماری نامحدود، 196 نفر به عنوان حجم نمونه توسط پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل پژوهش و درک تأثیر کودکان در تصمیم‌گیری خرید محصول نیز از رگرسیون ترتیبی به کمک نرم‌افزار اس­پی­اس­اس  بهره گرفته شد.
یافته­ها: براساس یافته­های پژوهش کودکان بسته به زیرتصمیم­های خرید می­توانند، تأثیرات متفاوتی داشته باشند؛ کودکانی که نقش آغازکننده دارند، نسبت به کودکان فاقد این نقش، تأثیر بیشتری بر زیرتصمیم­ها دارند. همچنین، نتایج نشان داد که کودکان بر روی فرایند تصمیم­گیری خرید خانواده، به ویژه خرید محصولاتی که استفاده شخصی داشته و ریسک مالی کمی نیز به همراه دارد، تأثیر بیشتری دارند. علاوه ­بر این، نتایج حاکی از تأثیر بیشتر کودکان بزرگ‌تر نسبت به کودکان کوچک‌تر است و در این میان، جنسیت کودکان تأثیر چندانی بر تصمیم­گیری خانواده ندارد.
نتیجه­گیری: به طور کلی، نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت نقش کودکان در تصمیم­گیری خرید خانواده­ها می‌باشد و می­تواند به سازمان­ها بینشی جدید برای طراحی و جایگاه­یابی اثربخش محصولات خود با تمرکز بر نقش مهم کودکان ارائه ­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Children’s role on the process of families purchase decision making

نویسندگان [English]

  • Hojjat Vahdati 1
  • Seyyed Hadi Mousavi Nejad 2
  • Afshin Bazgir 3

1 Business Management Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Business Management Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3 Faculty Members, Management Department, Payame Noor of ،Tehran

چکیده [English]

Introduction: This study aims to investigate the children’s role in the families’ purchase decision-making process on the basis of eight different products classes and three subdecisions.
Method: This study is applied in field of purpose, a descriptive survey in field of data collection. The population in this study consists of all parents with 5-13 years-old children in Qazvin that based on the Cochran formula in the unlimited statistical population, 196 people were surveyed by questionnaire as sample size. In addition, ordinal regression was used by SPSS software to investigate the relationship between independent variables of research and understanding the effect of children on product purchasing decision making.
Result: According to research findings, children can have different effects depending on the subdecisions of purchase; children who have initiating role than children without this role, have a greater effect on the subdecisions. Moreover, finding showed that children have a lot of influence on the families’ purchase decision-making process, especially purchasing products that are personal and have little financial risk. In addition, older children are more effective than younger children and their gender has an insignificant effect on family decision making. Conclution: In general, results of this study indicated the importance of the children’s role in the families’ purchase decision-making process and can provided new insights to organizations to designing and positioning their products effectively by focusing on the important role of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Decision Making
  • Age and Gender
  • Class of Product
  • Ordinal Regression