نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین تهران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان و با نقش میانجی‌گری بهزیستی روانشناختی انجام شد.
روش: روش تحقیق، توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 280 نفر به‌عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی، پرسشنامه فساد اداری و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از ماتریس همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده گردید.
یافته‌ها:  نتایج تحقیق با استفاده از نتایج الگوی ساختاری نشان داد که بین سلامت روان با فساد اداری (54/0-) رابطه منفی و معنی دار و بهزیستی روانشناختی (49/0) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین بهزیستی روانشناختی با فساد اداری (39/0-) منفی و معنی دار بود. همچنین رابطه بین سلامت روان و فساد اداری با نقش میانجی‌گری بهزیستی روانشناختی (52/0-) معکوس و معنی دار بود.
نتیجه‌گیری:  بر اساس یافته‌های این تحقیق، سلامت روان کارکنان سازمان می‌تواند هم در کاهش فساد اداری و هم در بهزیستی روانشناختی کارکنان موثر باشد.
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، فساد اداری، بهزیستی روانشناختی، کارکنان، دانشگاه محقق اردبیلی.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between mental health and psychological well-being of corruption, the role of mediation (Structural equation modeling)

نویسندگان [English]

  • Reza Hosenpoor 1
  • Ramin Gharibzadeh 2

1 Emam Hosein university

2 Mohaggeg Ardabili

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the state of corruption on the basis of mental health and mediating the role of psychological well-being. The research method was descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population consisted of all employees of Ardebil University of Mohaghegh who were selected by using stratified random sampling method in proportion to the size of each class. 280 subjects were selected as the statistical sample. Three general health questionnaires, a corruption inventory questionnaire and a psychological well-being questionnaire were used to collect the data. To analyze the data, correlation matrix and structural equation modeling (path analysis) were used. The findings of the research showed that there was a significant and positive relationship between mental health and administrative corruption (-0.54) and the psychological well-being (0.49). The relationship between psychological well-being and administrative corruption (-0.39) was negative and significant. Also, the relationship between mental health and administrative corruption with the role of mediation of psychological well-being (-52 / 0) was reversed and significant. Based on the findings of this research, the mental health of the organization's staff can be effective both in reducing administrative corruption and psychological well-being of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • corruption
  • psychological well-being
  • staff
  • The University of Mohaghegh Ardabil
-         بیانی، علی اصغر؛ گودرزی، حسنیه؛ محمد کوچکی، عاشور. (1387). رابطه ابعاد بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر .(86-1385). دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 35 و 36، 153-164.
-         جعفری عیسی، دهشیری غلام رضا، سهرابی فرامرز، نجفی محمود .(1388). رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت روانی دانشجویان. تازه ها و پژوهش های مشاوره. دوره 8 شماره 31: 23-37.
-         جعفری، اصغر؛ صدری، جمشید و فتحی مقدم، قربان. (1386). رابطه بین کارآیی خانواده، دینداری و سلامت روان و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر. مجلة تازه ها و پژوهش های مشاوره، 6(22)، 115-107.
-         دهشیری، غلامرضا؛ برجعلی، احمد؛ شیخی، منصوره؛ حبیبی عسگرآبادی، مجتبی .(1387). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان، مجله روانشناسی، دوره 12، 3(47)، 282-296.
-         سلگی، زهرا؛ سعیدی پور، بهمن؛ عبدالمالکی، پروانه .(1385).  بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود): تابستان دوره 13، 2(41)، 172-178.
-         شاملو، سعید. (1394). بهداشت روانی، چاپ نوزدهم، تهران: رشد.
-         زاهدی، شمس السادات؛ محمدنبی، سینا و شهبازی، مهدی (1388). بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه مورد در شهرداری تهران)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 7(20)، صص 55-29.
-         فراست کیش، فاطمه؛ پیرانی، ذبیح و خدابخشی کولایی، آناهیتا (1395). رابطه بین بهزیستی روانشناختی و شادکامی با جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر، دین و سلامت، دوره 4، شماره 1، صص 46-36.
-         کهرزائی، فرهاد؛ خضری مقدم، انوشیروان و رفیعی پور، امین. (1384). بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای اُفت تحصیلی و مقایسه آن با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 2(2)، 75-76.
-         عابدی جعفری، حسن (1395). چگونه نظارت موجب فساد می شود؟؛ نظامات سازمانی، ذهنیت فردی و نظارت ساختاری، سوره اندیشه، شماره 82، ص 60-61.
-         منتظری، علی و همکاران .(1381). تعیین پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی، فصلنامه پایش، 1 (3): 14-29.
-         میکائیلی منیع، فرزانه. (1389). بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه، فصلنامه افق دانش، شماره 16،صص 49-62.
-         میلانی فر بهروز. (1395)، بهداشت روانی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر قومس.
-         هادوی نژاد، مصطفی؛ جاوید، زهرا .(1394). رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری: نقش وجدان کاری به عنوان یک اصل اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 10 (4)، صص 74-65.
-         یعقوبی نصرآبادی، محمد؛ شاه محمدی، داوود .(1374). بررسی همه گیرشناسی بیماریهای روانی در مناطق روستایی و شهری شهرستان صومعه سرا (استان گیلان)، فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 4، صص 60-55.
-         یوسفی لویه مجید، .(1387). مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 85 و 84 ، 73-89.
 
Arundel, A.W., Helsinki, J., & Fee, J. (1999). The satisfaction with life scale (SWLs): Appraisal with 1700 healthy young adults in the Netherlands. Personality and Individuals Differences. 26, 815 − 826.
Cheng S. & Chan A. (2005). Measuring psychological well‐being in the Chinese. Personality and Individual Differences. 38, 1307‐1316.
Dierendonck, D. (2005). The construct validity of Riff’ Scales of psychological well-being and its extension with spiritual well – being. Personality and Individual Differences. 36, 629 − 643.
Dimant, E. Tosato, G. (2017) “CAUSES AND EFFECTS OF CORRUPTION: WHAT HAS PAST DECADE’S EMPIRICAL RESEARCH TAUGHT US? A SURVEY”Journal of Economic Surveys, Vol. 00, No. 0, pp. 1–22.
George, L.K., & Lander man, R. (1984). Health and subjective well- being: A replicated secondary data analysis. International Journal of Aging and Human Development. 19, 133−156.
Kuhlmann, T. M. (2008) “Understanding Corruption in Organizations -Development And Empirical Assessment of an Action Model”, Journal of Business Ethics, No. 82, PP 477495-.
Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Positive psychology in practice. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
Mbaku, J. M. (2008). Corruption clean ups in Africa: Lessons from public choice. Journal of Asia and African studies, 43(4), 427-456.
Myers, D. G., & Denies, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6, 10-19.
Riff, C. D. (1989). Happiness is everything, or it is explorations on the meaning of Psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
Riff, CD., & Singer, B. (1996). Psychological well – being: Meaning measurement and implication for psychotherapy. Psychotherapy Psychosomatics. 65, 14 − 23.
Riff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well‐being: Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007‐1022.
Roini, C., Ottolini, F., Raffanelli, C, Tossani, E., Riff, CD., & Fauve, A.G. (2003). The Relationship of psychological well–being distress and personality. Psychotherapy Psychosomatics. 72, 268 − 375.
Schultz, D. & Khachik, H. (2015). Combating corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia. International Comparative Jurisprudence, 1(2), 87–97.
Seldadyo, H. Haan, J. (2006), The Determinants of Corruption: A Literature Survey And New Evidence, Paper Prepared For The 2006 EPCS Conference, Turku, Finland, P: 2023-, April.
Seligman, M. E. P. (2006). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life (3nd Ed. First E, 1990. 2nd Ed, 1998). The New York Times Book Review: Vintage Books.