نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب اجتماعی در نوجوانان شیوع بالایی دارد. با تکیه بر مبانی نظری، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی – مقطعی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، دربرگیرندۀ کلّیّۀ دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دوره دوم متوسطه است که در سال تحصیلی 96-1395 در دبیرستان‌های شهر ورامین مشغول به تحصیل بودند. بر اساس جدول کرجسی و موگان، 329 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای – چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)، پرسشنامه پنج مولفه ای ذهن آگاهی (FFMQ)، فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE-S) و پرسشنامۀ هراس اجتماعی کانور (SPI) استفاده شد. سپس، داده‌ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان  داد رابطه معناداری بین باورهای فراشناختی (269/0=r؛ 0000/0=P)، ذهن آگاهی (252/0-=r؛ 0000/0=P) و ترس از ارزیابی (196/0=r؛ 0000/0=P) با اضطراب اجتماعی نوجوانان وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نقش پیش‌بین متغیرهای  پژوهش را در اضطراب اجتماعی تایید می‌کند. به طور کلی، باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی 17 درصد از تغییرات اضطراب اجتماعی نوجوانان را پیش‌بینی می‌کنند  (000/0=P).
نتیجه­گیری: باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی سهمی مستقل در اضطراب اجتماعی نوجوانان دارند. کاربرد یافته ها به صورت نظری و کاربردی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prediction of social anxiety in adolescents based on meta cognitive beliefs, mindfulness and fear of negative evaluation

نویسندگان [English]

  • somaye robatmili 1
  • mina karimi 2

1 Assistant Professor, Psychology Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 2. MA, Psychology Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Social anxiety in adolescents is prevalent. Relying on the theoretical foundations, this study was conducted with the aim of prognosis the social anxiety in adolescents based on metacognitive beliefs, mindfulness and fear of negative evaluation.
Method: The present study is descriptive-cross-sectional and correlational. The statistical population of the present study includes all male and female students of the third grade of secondary education who study at high schools in the Varamin city of during the academic year of 1963-96. 329 people were selected by cluster-multistage sampling. To collect data, Wales’s meta-cognitive beliefs questionnaire (MCQ-30), Fifth Mindfulness Knowledge Questionnaire (FFMQ), Negative Fear Scale (BFNE-S) and Social anxiety Conor Questionnaire (SPI) were used. Then, the data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and stepwise regression analysis.
Results: The results of Pearson correlation coefficient indicated that there was a significant relationship between metacognitive beliefs, mindfulness and fear of evaluation with social anxiety in adolescents. Stepwise regression analysis confirms the role of predictor variables in social anxiety. In general, meta-cognitive beliefs, mindfulness and fear of evaluating predicted 17 percent of social anxiety changes in teens.
Conclusion: It seems that metacognitive beliefs, mindfulness and fear of negative evaluation have an independent role in social anxiety in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • etacognitive beliefs
  • mindfulness
  • fear of negative evaluation
  • adolescents
 
-         احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیلا؛ شعیری، محمدرضا. (1391). تبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس مؤلفه­های ذهن آگاهی، مجله روان شناسی سلامت، 2 (29): 69-60.
-         شکری، امید؛ گراوند، فریبرز؛ نقش، زهرا؛ علی طرخان، زهرا؛ پاییزی، مریم. (1387). ویژگی­های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی،  مجله روانپزپشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14 (3): 325-316.
-         شیرین زاده دستگیری، صمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ غنی زاده، احمد؛ تقوی، سیدمحمدرضا. (1387). مقایسه باورهای فراشناختی و مسوولیت پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، 14 (1): 55-46.
-         طهماسبی مرادی، شهرزاد. (1384). بررسی کارایی درمان شناختی – هیپنوتیسمی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود و تأثیر آن بر علائم هراس اجتماعی دانشجویان مبتلا به هراس. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-         گراوند، فریبرز؛ شکری، امید؛ نقش، زهرا؛ طرخان، رضا علی؛ پاییزی، مریم. (1387). ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی. مجله روان پزشکی و روان شناسی ایران، 14 (3): 325-316.
References
-          
-   American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub.
-   Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822–848.
-   Burstein, Marcy, He, Jian-Ping, Kattan, Gabriela, Albano, Anne Marie, Avenevoli, Shelli, & Merikangas, Kathleen R. (2011). Social phobia and subtypes in the National Comorbidity Survey–Adolescent Supplement: prevalence, correlates, and comorbidity. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50(9), 870-880.
-   Clark, DM, & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. Social phobia: diagnosis, assessment, and treatment (pp. 69–93): New York: The Guilford Press.
-   Desrosiers, Alethea, Klemanski, David H, & Nolen-Hoeksema, Susan. (2013). Mapping mindfulness facets onto dimensions of anxiety and depression. Behavior therapy, 44(3), 373-384.
-   Gross, J. J., Richards, J. M., & John, O. P. (2006). Emotion regulation in everyday life. Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health2006, 13-35.
-   Hayes-Skelton, Sarah, & Graham, Jessica. (2013). Decentering as a common link among mindfulness, cognitive reappraisal, and social anxiety. Behavioural and cognitive psychotherapy, 41(03), 317-328.
-   Hofmann, Stefan G., Boettcher, Hannah, & Wu, Jade Q. (2015). Social Phobia across the Lifespan A2 - Wright, James D International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) (pp. 493-499). Oxford: Elsevier.
-   Jakymin, A. K., & Harris, L. M. (2012). Self‐focused attention and social anxiety. Australian Journal of Psychology64(2), 61-67.
-   Jazaieri, Hooria, Lee, Ihno A, Goldin, Philippe R, & Gross, James J. (2015). Pre-treatment social anxiety severity moderates the impact of mindfulness-based stress reduction and aerobic exercise. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice.
-   Kessler, Ronald C, Berglund, Patricia, Demler, Olga, Jin, Robert, Merikangas, Kathleen R, & Walters, Ellen E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry, 62(6), 593-602.
-   Kley, Hanna, Tuschen-Caffier, Brunna, & Heinrichs, Nina. (2011). Manipulating self-focused attention in children with social anxiety disorder and in socially anxious and non-anxious children. Journal of Experimental Psychopathology.
-   Levinson, Cheri A, & Rodebaugh, Thomas L. (2012). Social anxiety and eating disorder comorbidity: The role of negative social evaluation fears. Eating behaviors, 13(1), 27-35.
McAleavey, Andrew A, Castonguay, Louis G, & Goldfried