عملکرد مغز اجتماعی و کارکردهای شناختی پایه: همنوایی و حافظه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Function of Social Brain and Core Cognitive Performances: Conformity and Memory