مدل علّی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با واسطه گری خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The causal model of attachment dimensions and emotion regulation strategies with the meditative role of social selfefficacy and self-disclosure