بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Psychometrics characteristics of Farsi version of the Schedule of Sexist Events (SSE)