اثربخشی بازسازی شناختی بر میزان خودکارآمدی اجتماعی، عاطفی، تحصیلی و خواندن دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Reconstruction Cognitive on social, academic, reading and emotional Self-efficacy in Student with Learning Disabilities