ارتباط بین جهت گیریهای مذهبی درونی و بیرونی با سازگاری و عزت نفس دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relationship between internal and external religious orientation with adjustment and self-esteem