پیش بینی نگرش به شایعه از طریق ویژگیهای شخصیتی، عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting attitude towards rumor through the personality characteristics, positive–negative affect & psychological health