اثر بخشی برنامه آموزش مبتنی بر مهارتهای اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی کودکان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Training program based on Social Skills on the Rate of Reduction Victim Behaviors of Primary boys School Students in Isfahan City