بی عدالتی سازمانی ادراک شده و رفتارهای مخرب: رویکرد شناخت های مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Perceived organizational injustice and destructive behaviors: Referent cognitions approach