مقایسه همدلی موقعیتی و خصیصه ای با توجه به نقش جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparing Situational and Dispositional Empathy, Considering The Role of Gender