بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی در سالمندان استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relation betweereligious orientation with anxiety about death, and alienation in aged peoples (seniors) in Tehran