پیش بینی های روانشناختی مدیریت زمان: رابطه وظیفه شناسی، سرسختی و ترجیح سازماندهی با مدیریت زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predictors of Time Management: Can We Predict Time Management From conscientiousness, tenacity and preference for organization?