نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با همه­گیری کُوید 19 مراکز آموزشی ناگزیر به استفاده از آموزش وب محور شدند که نگرش معلمان به این نوع از آموزش و برخورداری آنها از سواد رسانه­ای و اطلاعاتی از جمله الزامات آموزش و پرورش برای تحقق پیشرفت دانش آموزان می­باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا انجام شد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پسر ابتدایی دور دوم شهرستان رباط کریم (تعداد1280 نفر) و معلمان ناحیه یک (تعداد730 نفر) که جهت تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 294 دانش آموز و 332 معلم انتخاب شدند که با توجه به شیوع کرونا و عدم دسترسی به همه افراد نمونه از روش ­نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید. پرسشنامه سواد رسانه‌ای یزدانی (1391)، پرسشنامه نگرش به آموزش وب محور وطن پرست و همکاران (1395)، پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1990) در این پژوهش استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که  بین سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی معلمان به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ضریب همبستگی 352/0 رابطه وجود دارد. همچنین بین نیاز اطلاعاتی معلمان با ضریب 626 /0، مکان­یابی اطلاعات ­معلمان با ضریب 157/0، ارزشیابی­اطلاعات ­معلمان با ضریب 266/0، سازماندهی از اطلاعات معلمان با ضریب 230/0، تبادل اطلاعات معلمان با ضریب213/0، علاقه به کار کردن در محیط مجازی معلمان با ضریب 214/0، اضطراب به کار کردن در محیط مجازی معلمان با ضریب 171/0- و بین اهمیت آموزش مجازی معلمان ضریب 133/0 با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا در سال 1400 همبستگی مثبت وجود دارد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته­ها می‌توان نتیجه­گیری کرد که افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آن‌ها به آموزش مبتنی بر وب منجر به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between media and information literacy of teachers and their attitude towards web-based education with students' academic progress in the Corona era

نویسندگان [English]

 • Manijeh Ahmadi 1
 • Saeid Abdolmaleki 2
 • Nazila khatibzanjani 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: With the Covid 19 epidemic; Educational centers were forced to use web-based education, and teachers' attitudes towards this type of education and their media and information literacy are among the requirements of education to realize the progress of students, so this research aims to investigate the relationship between The media and information literacy of teachers and their attitude towards web-based education was carried out with the academic progress of students in the era of Corona.
Method: The descriptive research method was correlation type. Statistical Society; 294 students and 332 teachers were selected to determine the sample size using Cochran's formula, which due to the spread of Coronavirus and the lack of access to all Samples was used from the available sampling method. Research tools; Yazdani's media literacy questionnaire (2013), Vatanparast et al.'s (2015) attitude toward web-based education questionnaire, Pham and Taylor's (1990) academic achievement questionnaire, whose validity is through face validity and reliability by Cronbach's alpha (0.91) was evaluated. Pearson's correlation coefficient and factor analysis were used to analyze the data.
Results: The results showed that there is a difference between media and information literacy of teachers to web-based education with students' academic progress (0.352), between teachers' information needs (0.626), teachers' information location (0.157), and information evaluation. teachers (0.266), organization of teachers' information (0.230), exchange of teachers' information (0.213), teachers' interest in working in the virtual environment (0.214), anxiety to work in the teachers' virtual environment (171) -0.0) and there is a positive correlation between the importance of teachers' virtual training (0.133) and the academic progress of students during the Corona era in 2021.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that increasing teachers' media and information literacy and their attitude towards web-based education leads to students' academic progress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media literacy
 • information literacy
 • web-based education
 • academic progress

مقدمه

همه گیری کوید- 19(ویروس کرونا)[1] و لزوم حفظ فاصلۀ اجتماعی برای جلوگیری از انتشار آن، مناسبات آموزشی را در جهان دستخوش تغییر کرده و با تعطیلی گستردۀ مدارس در 61 کشور؛ ساختار آموزش را به سمت آموزش برخط پیش برده (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو[2]، 2020) و این شرایط با عنوان «آموزش در خانه برخط اضطراری» توصیف شده است(مرسر و گرجرسن[3]، 2020). پدیدۀ آموزش برخط[4]، که بطور گسترده تر آموزش از راه دور[5] نامیده می­شود، مجموعه­ای از اقدامات آموزشی مفهوم­سازی­شده که در آن بین دانش­آموز و معلم و سایر دانش­آموزان( به لحاظ زمانی و مکانی فاصله وجود دارد(شی و همکاران[6]،2019 ). در این نوع آموزش، ارتباط اساسا به صورت مجازی است و معلم با بهره بردن از قابلیتهای فضای مجازی(همچون سامانه­های یادگیری مجازی، رایانامه یا سایر ابزارهای پیام­رسان) بصورت همزمان یا ناهمزمان از طریق ویدئو، صوت و متن با دانش­آموزان تعامل برقرار می­کند (سنر[7]،2015). براساس گزارش بانک جهانی[8](2020) کشورهای گوناگون برای پیشبرد آموزش در دوران بحرانی کوید- 19 سیاستهای متنوعی اتخاذ کرده اند. بعنوان نمونه؛ چین نظام یادگیری برخطی را با استفاده از تمرین شبیه­سازی شدۀ یادگیری برخط اجرا کرده تا از ایجاد وقفه در آموزش جلوگیری کند. در بلغارستان نظام یادگیری مجازی[9] راه اندازی شده، در فنلاند آموزش و راهنمایی دانش آموزان از طریق یادگیری از راه دور، محیط­های یادگیری دیجیتالی و در صورت لزوم یادگیری مستقل ارائه گردیده، در ایران اقدامات مهم وزارت آموزش و پرورش برای حرکت به­سوی آموزش برخط ارائه آموزش تلویزیونی و شبکۀ اجتماعی دانش آموزان (شاد) می­باشد (زینی­وند و نویدی، 1400) که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر بود. ارزیابی و سنجش روند میزان کمّی و کیفی یادگیری موضوعی است که فکر و اندیشه محققان زیادی را به خود مشغول داشته است. بسیاری بر این باورند که بدون ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی فرایند پیچیده فراگیری و آموزش ناتمام خواهد بود. در واقع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاخص تلاش و یکی از عوامل مهم در ارزیابی نظام تعلیم و تربیت است و تمام کوششها در راستای جامه عمل پوشاندن به این مهم است. به عبارتی جامعه و بطور ویژه سیستم تعلیم و تربیت نسبت به سرنوشت فرد و رشد و تکامل موفقیت­آمیز وی و جایگاه او علاقه­مند و نگران است و تلاش می­کند با رفع موانع موجود و ایجاد عوامل تسهیل­کننده مسیر پیشرفت را هموار سازد(حسینی نسب و لطف الهی،1393). موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینۀ هدف­یابی و توجه به رفع نیازهای فردی آن جامعه است. وقتی در نظام آموزشی، مشکلاتی همچون افت تحصیلی و عملکرد تحصیلی ضعیف رُخ میدهد، از عوامل انگیزشی، شناختی، شخصیتی و محیطی متعددی، به عنوان علل این عملکرد ضعیف یاد می­شود (موسیوند و بگیان کوله مرزی، 1399). پیشرفت تحصیلی عبارت است از توانمندی یادگیرنده در کسب نوعی پیامد که تجربه­های یادگیری برای آن و در راستای آن برنامه­ریزی و پایه­گذاری شده است که در نهایت منجر به موفقیت می­گردد(سیف، 1399). از سوی دیگر؛ پیشرفت تحصیلی؛ افزایش میزان یادگیری، افزایش سطح نمرات و قبولی دانش آموزان در دروس و پایه تحصیلی می­باشد(افروز، 2019، میشل[10]، 2017). مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی عبارتند از: وضعیت­فرهنگی خانواده دانش­آموزان،آموزشهای تقویتی، انجام تکالیف درسی و کار در خانه، وضعیت حرفه ای معلم است (گنزالز و همکاران[11]، 2012). برخی مطالعات نیز بر قابلیتهای آموزش وب محور و سنجش پیشرفت تحصیلی صحه می­گذارند( ابراهیم­پور کومله، 1399). مردانی(1400) در پژوهش« تاثیر آموزش وب محور بر یادگیری در درس ریاضی پایه سوم شهرستان ایلام» و حسینی(1400) در پژوهش«تاثیر آموزش وب محور بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم پایه ششم جزیره کیش» به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که بصورت وب محور آموزش دیدند در مقایسه با دانش آموزان تعلیم دیده بصورت سنتی به مراتب یادگیری بالاتری داشتند. آموزش مبتنی بر وب؛ شکلی از یادگیری از راه دور است که آموزش را از طریق رایانه، فناوریهای اینترنتی­اســتاندارد بخصــوص شــبکة جهان گســتر وب ارائــه ­می­دهد. دوره­هـای بـر خط ارائه شـده از طریـق اینترنـت­نمونه­هایی از آموزش مبتنی بر وب می­باشد. وب انبوهی­ از توانایی­ها و قابلیتهای نیرومند را برای مربیان فـراهم میکند. محیط­هـای­یـادگیری مبتنی بر وب شامل محتوای یادگیری، رسانه­های شبکه و طراحی مناسب برای حمایت از ساخت دانش، می­تواند مهارتهای شناختی و تفکر انتقادی یادگیرندگان را افزایش دهد­(پیچتون و چیجارون[12]، 2014). دستغیب(1400) در پژوهش«مقایسه تاثیر نرم افزار آموزشی چندرسانه ای کامتاسیاو بر یادگیری- یادسپاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم در درس علوم تجربی در منطقه 2 شهر تهران» به این نتیجه دست یافت که نرم افزار آموزشی چندرسانه ای کامتاسیاو بر یادگیری- یادسپاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم در درس علوم تجربی موثر است. پارک[13](2020) در پژوهش«تأثیر راهبردهای یادگیری بر یادگیری الکترونیکی پیش یادگیری» پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که تجربه جریان به عنوان یک اثر واسطه ای در رابطه بین استراتژی یادگیری خودگردان و رضایت از یادگیری، پیشرفت نتیجه یادگیری و پایداری یادگیری تأثیر مثبتی دارد؛ بنابراین، شناسایی روش‌های آموزشی شامل تجربه جریان با استراتژیهای یادگیری خودگردان ضروری است. معلمان نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در محیط یادگیری مبتنی بر وب دارند که مستلزم برخورداری آنها از سواد رسانه ای و اطلاعاتی می باشد. از نظر هورتن[14](2011)؛ سواد رسانه‌ای «دسترسی به محتوای هر رسانه، تجزیه و تحلیل آنها، ارزیابی و سپس قدرت تولید پیام­های جدید». همچنین؛ مجموعه‌ای از شایستگی­ها و توانایی­هایی که دانش آموزان را قادر می‌سازد رسانه­ها چگونه کار میکنند، ‌چگونه آنها  معنا را می‌سازند، چگونه می­توان از این معانی استفاده کرد و چگونه اطلاعاتی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند، ارزیابی کرد (ویلسون[15]، 2016). انجمن ملی آموزش سواد رسانه‌ای[16] (2009)، نیز معتقد است سواد رسانه­ای توانایی دسترسی­، تحلیل­، ارزیابی وتولید اطلاعات در قالب‌های متنوع که شامل پیام‌های چاپی و غیرچاپی می­شود و شامل ابعاد زیر می باشد:

بعد شناختی1: گسترش ساختار دانش از طریق منابع متعدد رسانه‌ای و دنیای واقعی؛

بعد احساسی2: کنترل عواطف و احساسات در برابر پیام‌های رسانه‌ای؛

بعد زیباشناختی[17]: کمک به داوری و قضاوت درباره پیام، نحوه تدوین، ویراستاری و...؛

بعد اخلاقی[18]: قضاوت درباره ارزش‌ها و کاهش اثرات سوء رسانه‌ها (کلانتری و مومنی،2015).

از نظر یونگبوئر[19](2013) مولفه های سواد رسانه ای عبارتند از:

دسترسی: دلالت بریک  فرایند اجتماعی و پویا دارد. پس از اینکه دسترسی اولیه ایجاد شد توسعه سواد منجر به تغییر شیوه دسترسی کاربران به طور پیوسته و معنی داری میگردد . این مولفه به فرصت­های استفاده از رسانه‌ها مربوط می‌شود

استفاده: این مولفه میانجی برقراری ارتباط بین افراد و رسانه‌هاست که به بعد فنی سواد رسانه‌ای اشاره دارد. با استفاده از این مهارت‌ها، مخاطب می‌تواند بطور مؤثر از وسایل ارتباطی و رسانه‌ای استفاده کند. این مهارت به توانایی مخاطبان در استقاده از رسانه‌ها توجه دارد.

فهم انتقادی: این مولفه دلالت به فهم و ارزیابی انتقادی از رسانه‌ها و محتوای رسانه‌ای دارد و به بعد شناختی سواد رسانه‌ای توجه دارد که شامل رمزگشایی، ‌تحلیل و ارزیابی است. در این مرحله فرد می‌آموزد که چگونه معانی پنهان متون رسانه‌ای را آشکار کند.

تولید پیام‌های رسانه‌ای: مهارت‌هایی که بوسیله آن افراد پیام‌هایی با رمزگان مختلف ایجاد، تولید و منتشر می‌کنند و آنها را برای رسانه‌های مختلف بکار می‌گیرند. اهمیت این مؤلفه به این دلیل است که افراد از این طریق درمی‌یابند که تولیدکنندگان پیام‌های رسانه ای چه روشی را برای تولید متون رسانه‌ای بکار می گیرند

یداللهی و همکاران(1400) در بررسی مشکلات آموزش بر خط معلمان بر سواد رسانه­ای پایین آنها از جمله؛ ناآشنایی با ابزارهای فناورانۀ جدید و روشهای به­روز تدریسِ مجازی، کپی کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب درسی از وبگاه­ها، دشواری در استفاده از ابزارهای فناورانه و بسترهای آموزش مجازی یا کارافزارهای پیام­رسان اشاره کرده اند. ابراهیمی(1398)در پژوهش«تاثیر سواد رسانه ای بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی منطقه6 شهر تهران» به این نتیجه دست یافت که سواد رسانه ای در یادگیری و خلاقیت دانش آموزان تاثیر دارد. در پژوهش هرگنهان[20](2020) تاثیر کاربرد سواد رسانه­ای معلمان در آموزش انجام و مشخص شد که سواد رسانه ای آموزش را عمیق تر و اثربخش­ترکرده و سبب بروز پیشرفت تحصیلی می گردد. یائو[21](2019) در پژوهش «تاثیر یادگیری مستقل در گرایش دانش آموزان به آموزش الکترونیکی» به این نتیجه دست یافت که دانش­آموزانی که در محیط الکترونیکی آموزش دریافت کردند بیشتر خواهان استفاده از آموزش الکترونیکی برای یادگیری خود هستند. لوکا و هنکس[22](2017) در پژوهش خود با عنوان تاثیر سواد اطلاعاتی معلمان دبیرستان های ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که داشتن سواد اطلاعاتی بالای دبیران در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان موثر است ولیکن براساس نتایج مطالعه ای در اندونزی، 80 درصد معلمان از آموزش برخط رضایت نداشتند و مشکلات آنان در دوران کرونا در چهار مقولۀ دسترسی پذیری تسهیلات؛ استفاده از اینترنت؛ برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی یادگیری و همکاری والدین طبقه بندی شد(فازی و کوساما[23]، 2020). در پژوهش دیگری نتایج تحلیل دیدگاه­های معلمان ابتدایی از آموزش برخط در چهار موضوع اصلی راهبردهای آموزشی، مشکلات، حمایت و انگیزش معلمان قرار گرفت (راسمیتاندیلا و همکاران[24]، 2020). همچنین براساس­پژوهش ­زینی­وند (1399) که با هدف بررسی میزان دسترسی، استفاده، سطح مهارت و نحوۀ استفاده از رسانه­های دیداری، شنیداری و نرم افزارهای آموزشی انجام شد؛ میزان آشنایی، سطح مهارت و استفادۀ معلمان و دانش آموزان از ابزارهای کمک آموزشی فناورانه همانند نرم افزارها و درس افزارهای آموزشی، رسانه­های دیداری و شنیداری) در سطح بالایی قرار ندارد. سواد اطلاعاتی؛ توانایی دسترسی، ارزیابی و استفاده اطلاعات از منابع مختلف می­باشد. همچنین؛ توانایی تشخیص نیاز به اطلاعات و دانستن چگونگی دسترسی، ارزیابی، ترکیب و ارتباط اطلاعات است(کاپینین[25]،2013). از سوی دیگر؛ توانایی یک فرد برای تشخیص اطلاعات مورد نیاز، جهت­یابی و ارزیابی کیفیت اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات، استفاده موثر و اخلاقی از اطلاعات و استفاده از اطلاعات برای ایجاد و برقراری ارتباط دانشی و معرفتی(ویلسون و همکاران،2016). سواد رسانه­ای اطلاعاتی صلاحیتهای ضروری(دانش، مهارت و نگرش) شهروندان جهت تعامل موثر با رسانه­ها و دیگر ارائه­دهندگان اطلاعات است که هدف آن؛ رشد تفکر انتقادی و مهارتهای یادگیری مادام­العمر برای اجتماعی­شدن و داشتن شهروندان فعال می­باشد (لی و سو[26]، 2014). بینه[27](2020)در پژوهش«توسعه یادگیری­الکترونیکی در بهبود اختلال­یادگیری دانش‌آموزان» پرداخت. نتایج نشان داد که رسانه های یادگیری الکترونیکی مهارت های تفکر انتقادی را بطور موثری بهبود می بخشند که نشانگر تغییر در دانش‌آموزان است. یافته‌ها نشان داد که رسانه یادگیری الکترونیکی معتبر، عملی و معیار موثری برای بهبود مهارتهای تفکر انتقادی دانش‌آموزان است. در واقع؛ آموزش وب محور؛ باعث افزایش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان شده و در آنها نگرش مثبت تری نسبت به فعالیت های آموزشگاهی ایجاد می­کند. یکی از عوامل موثر در نگرش معلمان به آموزش وب محور؛ سبک زندگی[28] آنها است. در حوزه روان شناسی اجتماعی؛ سبک زندگی با مطالعه الگوهای رفتاری و نحوه عمل آدمی مبتنی بر هویت شخص، کنش ها و میان کنش ها و پیگیری و اصرار بر شیوه ای معین از رفتار و عادتهای رفتاری در زندگی شخصی و در موقعیتها، شرایط و صحنه های اجتماعی استوار است. با این رویکرد سبک زندگی از یک سو ریشه در ذهن و نگرش معلمان دارد و از دیگر سو تابع موقعیت است. اینکه چگونه به موقعیتها و الگوهای رفتاری دیگران عکس العمل نشان می­دهند و درک و تفسیر ذهنی و عینی از رفتارهای خود و دیگران چیست؟ سبک، قالب و شیوه رفتار آنها به چه میزان تحت تاثیر هویتهای شخصی (تعارض های هویتی، تیپ های شخصیتی، الگوهای ذهنی و قالبهای رفتاری) و جامعه(موقعیتهای اجتماعی، شرایط و فضای اجتماعی و گروههای اجتماعی) قرار می گیرد؟(ابراهیم آبادی، 1392). بدین ترتیب به نظر می رسد سواد رسانه ای به عنوان یک نوآوری دارای این پتانسیل باشد که بطور کامـل در نظـام اجتماعی آموزشی مدارس مورد استفاده قرار گیرد. براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش همه جانبۀ عدالت آموزشی و تربیتی از جمله تأمین زیرساختهای مدارس به فناوریهای(سخت افزاری و نرم افزاری)متناسب با برنامه­های درسی، تولید و بکارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز متربیان و مدارس، حاکمیت روشهای فعال در یادگیری با اتکا به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه از اهداف کلان محسوب می­شود اما گاهی شرایط از جمله سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان، این هدف را به حاشیه کشانده است. با توجه به تغییر فوریِ محیط آموزشی از حضوری به آموزش مبتنی بر وب، که ناشی از بحران کرونا بوده بیشتر مطالعات انجام شده در مورد سواد رسانه­ای معلمان با هدف بررسی نیازسنجی و جایگاه آموزش سواد رسانه ای در اسناد بالادستی و سیاستهای آموزشی و همچنین تدوین الگوی آموزش سواد رسانه ای بوده است و کمتر به رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور پرداخته شده لذا مسئله و دغدغه پژوهش حاضر از نظر موضوعی،  مسئله محور است و نتایج آن می­تواند به تصمیم­سازی در ادامه روند توسعه آموزش وب محور مبتنی بر سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان کمک کند. لذا با توجه به آنچه ذکر شد پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رابطه ای بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد؟

روش

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری؛ دانش آموزان پسر ابتدایی دوره دوم شهرستان رباط کریم(تعداد1280 نفر) و معلمان ناحیه یک(تعداد730 نفر) می باشد. جهت تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 294 دانش آموز و 332 معلم انتخاب شدند که با توجه به شیوع کرونا و عدم دسترسی به همه افراد نمونه از روش ­نمونه گیری در دسترس استفاده شد و 294 نفر دانش آموز و 332 نفر معلم انتخاب شدند.

ملاکهای ورود به پژوهش، تحصیل دانش آموزان و تدریس معلمان در مقطع دوره دوم ابتدایی و همچنین تمایل شخصی به شرکت در پژوهش بوده است. محفوظ بودن مشخصات شخصی افراد و پاسخ شرکت­کنندگان به سوالات موجود در پرسشنامه­ها از ملاحظات اخلاقی در این پژوهش بوده است.

کلیّه اطّلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل توصیفی از شاخص­های آماری شامل: شاخصهای گرایش مرکزی و انحرافی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در تجزیه و تحلیل استنباطی جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید

ابزارهای پژوهش

الف) پرسشنامه سواد رسانه ای و اطلاعاتی: پرسشنامه سواد رسانه ای توسط یزدانی(1391) تهیه شده و دارای 18 گویه و دارای 5 مؤلفه؛ نیاز اطلاعاتی، مکان‌یابی اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، سازماندهی از اطلاعات و تبادل اطلاعات  می­باشد. پایایی پرسشنامه توسط یزدانی (1391) از طریق بررسی آلفای کرونباخ عدد 84/0 بدست آمده است.

ب) پرسشنامه نگرش به آموزش وب محور: پرسشنامه نگرش به آموزش وب محور توسط وطن پرست و همکاران (1395) تهیه شده و دارای 3 سه مؤلفه علاقه به کار کردن در محیط مجازی، اضطراب بکار کردن در محیط مجازی، اهمیت آموزش مجازی است. پایایی پرسشنامه توسط وطن پرست و همکاران (1395) از طریق بررسی آلفای کرونباخ عدد 85/0 بدست آمده است.

ج) پرسشنامه پیشرفت تحصیلی: پرسشنامه پیشرفت تحصیلی توسط فام و تیلور (1990) تهیه شده و دارای 11 گویه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. پایایی پرسشنامه توسط حسینیان (1395) بررسی شده که برای پایایی آن الفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است.

یافته‌ها

یافته­های توصیفی پژوهش نشان می­دهد که از 294 نفر دانش آموز پسر پایه پنجم و 332 نفر معلم زن بودند. 265 نفر با مدرک کارشناسی(75/0) و 67 نفر کاردانی(25/0) که 146 نفر در دامنه سنی 30-25 سال(75/0)، 90 نفر در دامنه سنی 35-31(10/0) و 96 نفر در دامنه سنی 40-36(15/0) قرار داشتند.

در جدول(1) شاخص­های توصیفی خرده مقیاس­های متغیرهای سواد رسانه­ای، آموزش وب­محور و پیشرفت تحصیلی قابل مشاهده است.

 

جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

خرده مقیاس

میانگین

انحراف معیار

سواد رسانه­ای

نیاز اطلاعاتی

14.9

3.2

مکان‌یابی اطلاعات

14.8

2.7

ارزشیابی اطلاعات

14.6

3.1

سازماندهی از اطلاعات

13.8

3.9

تبادل اطلاعات

14.6

3.0

میانگین سواد رسانه ای

65.3

10.2

آموزش وب­محور

علاقه به کار کردن در محیط مجازی

22.9

6.4

اضطراب به کار کردن در محیط مجازی

21.4

6.4

اهمیت آموزش مجازی

21.6

7.0

میانگین کلی آموزش وب محور

63.0

16.4

پیشرفت تحصیلی

میانگین کلی پیشرفت تحصیلی

36.2

7.0

 

 

نمودار 1. خرده مقیاسهای سواد رسانه ای

 

 

نمودار 2. خرده مقیاسهای آموزش وب محور

 

براساس جدول 1 و نمودارهای 1 و 2؛ میانگین متغیرهای تحقیق بالاتر از میانگین نظری(3) بوده که بیانگر وضعیت مناسب متغیرها می­باشد.

یافته­های استنباطی

برای اجرای روش­های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه­های پژوهش، باید ادعای نرمال بودن توزیع هر کدام از متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار ­گیرد.

جدول2. آزمون کولموگروف - اسمیرنوف متغیرهای تحقیق

متغیر

z

p

سواد رسانه ای

0.774

0.587

آموزش وب محور

0.898

0.244

پیشرفت تحصیلی

0.591

0.736

با توجه به جدول2 چون مقدار سطح معنی­داری همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از مقدار خطا 0.05 می­باشد لذا نتیجه می­گیریم که توزیع همه متغیرها نرمال می­باشد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق ­از آزمونهای ­پارامتریک استفاده شده است.

بررسی فرضیه های پژوهش

فرضیه های اصلی

1-بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شهرستان رباط کریم در دوره کرونا رابطه وجود دارد.

2-بین نگرش معلمان به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان رباط کریم در دوره کرونا رابطه وجود دارد.

 

جدول3. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیر

ضریب همبستگی با پیشرفت تحصیلی

R

تعداد

p-value

سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

319/0

294

001/0

آموزش وب محور

352/0

294

001/0

نگرش معلمان به آموزش وب محور

352/0

294

001/0

 

نتایج جدول3 حاکی از آن است که ضریب  همبستگی  بین سواد رسانه­ای و اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دارای (319/0) درصد ضریب همبستگی است. بین آموزش وب­محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با(352/0) ضریب همبستگی که نشاندهنده معنی­دار بودن رابطه بین متغیرها است (05/0p<). بین نگرش معلمان به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با(352 /0)درصد ضریب همبستگی میباشد که نشان دهنده معنی داری رابطه بین متغیرها است(05/0 p< ) بنابراین فرضیه­های اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

فرضیه های فرعی:

جدول4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیر

ضریب همبستگی با پیشرفت تحصیلی

R

تعداد

p-value

نیاز اطلاعاتی معلمان

626/0

294

001/0

مکان­یابی اطلاعات معلمان

157/0

294

004/0

ارزشیابی اطلاعات معلمان

266/0

294

001/0

سازماندهی از اطلاعات معلمان

230/0

294

001/0

تبادل اطلاعات معلمان

213/0

294

001/0

علاقه معلمان به کار در محیط مجازی

214/0

294

001/0

اضطراب معلمان به کار در محیط مجازی

171/0-

294

003/0

اهمیت آموزش مجازی معلمان

133/0

294

002/0

 

نتایج جدول 4 حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین نیاز اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(626 /0)، بین مکان­یابی اطلاعات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(157/0)، بین ارزشیابی اطلاعات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(266/0)، بین سازماندهی از اطلاعات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(230/0)، بین تبادل اطلاعات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(213/0)، بین علاقه معلمان به کار در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (214/0)، بین اضطراب معلمان به کار در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(171/0-) و بین اهمیت آموزش مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(133/0) میباشد که نشاندهنده معنی دار بودن رابطه بین متغیرها است (05/0 p< ) بنابراین فرضیه­های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

 

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا بود. نتایج نشان داد که بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش سطح سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و آموزش وب محور، میزان و سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  نیز افزایش می‌یابد. یافته­های این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش دستغیب (2021) و آدیمی[29](2019) می­باشد. در تبیین این یافته می­توان گفت که با توجه به گسترش سلطه رسانه‌ها بر حیات اجتماعی و فرهنگی کودکان؛ تأثیر رسانه‌ها بر شکل‌گیری و تغییر نگرش، اندیشه و رفتار کودکان؛ توانایی رسانه‌ها برای خلق مدل‌های ارزشی و رفتاری پرقدرت؛ در این فرآیند نظام آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کودکان و نوجوانان از مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. برپایة همین اصل «تأثیرگذاری و نفوذ رسانه» که از آن با تعبیر «حاکمیت اشباع رسانه‌ای بر جهان» یاد می‌شود، آموزش وپرورش ناگزیر از رویارویی آگاهانه و هوشمندانه با مباحث مرتبط است (نهاوندی، 1400). یکی از مهمترین راه‌های دستیابی به این هدف ترویج اندیشیدن و اندیشه ورزی در مدارس و مراکز آموزشی با بهره‌گیری از آموزش سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان است. اکثر صاحبنظران رسانه سواد رسانه‌ای را  دسترسی به انواع رسانه‌ها، گسترش مهارت‌های تحلیل انتقادی پیام‌ها، ترغیب برای تولید، خلاقیت و تعامل درحوزه‌های مختلف ارتباطات رسانه‌ای و گسترش ارزیابی انتقادی پیام‌ها، با هدف تقویت توانایی‌های مستقل افراد و کاربران فعال می‌دانند. بیانیه یونسکو نیز در زمینه آموزش و پرورش، برفهم انتقادی محیط رسانه‌ای که ما را فراگرفته در جهت افزایش اصول شهروندی و مشارکت اجتماعی تأکید می‌کند. چرا که ضمن ضروری دانستن برخی مهارتها، بالا بودن سطح سواد یکی از مهمترین عوامل توسعه به شمار میاید و اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعة جهان برای گسترش این نوع از سواد در میان شهروندان خود تلاش‌های درخور توجهی را چه در سیاستگذاری کلان و چه در برنامه‌ریزی و اجرا انجام داده اند (افروز، 1398). آموزش وب محور بستری را فراهم می‌کند که در هر کجا و در هر زمان دسترسی آسان برای بالا بردن دانش و مهارت را فراهم کند. پیشرفت هر جامعه‌ای با توان آموزشی آن جامعه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و میزان دست‌یابی دانش‌آموزان به اهداف آموزشی مشخص، کارایی سیستم آموزشی را مشخص می‌نماید (رابیمان و همکاران[30]،2020). این فناوری با استفاده از بستر قابل پشتیبانی و منابع مختلف مانند محتوای متن، محتوای تصویری و محتوای صوتی، یادگیری را قادر می‌سازد. همچنین به دانش‌آموزان امکان یادگیری ترکیبی از طریق همکاری یادگیری خود گام و سخنرانی‌های آنلاین را می‌دهد. به طوری که دانش‌آموز پشتیبانی معلمان آگاه و راهنمایی آنها و همراه با مطالب اضافی را برای یادگیری خود از دست نخواهد داد (لاواراف و همکاران[31]، 2017). از سوی دیگر نتایج نشان داد؛ بین نگرش معلمان به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش حسینی(1400)، دونگ و همکاران[32](2020) و کومر و همکاران[33](2018) می­باشد. در تبیین این یافته می­توان گفت که با افزایش میزان نگرش معلمان به آموزش وب محور، میزان و سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  نیز افزایش می‌یابد. امروزه در بسیاری از کشورها به اهمیت سواد رسانه‌ای معلمان توجه بسیاری شده و سیاست گذاری‌های آموزشی خود را در این راستا قرار داده‌اند. از نظر یونسکو (2020) چهار فاکتور مورد نیاز برای گسترش سواد رسانه‌ای در کشورها عبارتند از: تبیین­راهکارهای­تحصیلی­توسط مسئولان­آموزش،برنامه‌های آموزشی برای معلمان در سطح دانشگاهی، حمایت از معلمان بگونه­ای که در تخصص انتخابی خود رشد کرده و پیشرفت کنند، وجود منابع آموزشی که برای تدریس مورد نیاز هستند. همچنین نتایج فرضیه های فرعی پژوهش نشان داد بین نیاز اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش با یافته­های پژوهش حسینی(1400)، دونگ و همکاران(2020) همسو می­باشد. بین مکان­یابی اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش مردانی (1400)، لوکا و هنکس(2017) همسو می­باشد. بین ارزشیابی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش با یافته­های پژوهش ابراهیمی(1398)، کارلوس و همکاران(2018) همسو می­باشد. بین سازماندهی از اطلاعات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش­میشم (2017) می­باشد. بین تبادل اطلاعات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش­ نیکوبخت و همکاران(1399)،پارک و همکاران(2020) همسو می­باشد. بین علاقه به کار کردن در محیط مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش­عباسی­ و همکاران(1397) و حسینی(1400) همسو می­باشد. بین اضطراب به کار کردن در محیط مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد. یافته­های این پژوهش با یافته­های پژوهش کیذوری و همکاران (1396)، سوپرایانتو و همکاران (2020)، کومر و همکاران (2019) همسو می­باشد. بین اهمیت آموزش مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد. یافته­های این پژوهش با یافته­های پژوهش کومار و همکاران (2018) همسو می­باشد. در تبیین این یافته­ها می­توان گفت با افزایش نیاز اطلاعاتی معلمان؛ میزان و سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می‌یابد. سواد اطلاعاتی بعنوان یکی از ضروریات زندگی در قرن بیست و یکم مطرح می­باشد و بدلیل حجم گسترده اطلاعات و یافته­های بشری یکی از مهمترین دلایل لزوم بکارگیری روشهای فعال در تدریس است. بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که به جای تاکید بر اطلاعات و حقایق و ارائه آنها، باید شیوه یادگیری را به دانش آموزان آموخت. دانش آموزان باید به مهارتها و توانایی­هایی مجهز شوند که بوسیله آن بتوانند دائماً نیازهای اطلاعاتی خود را برطرف سازند. در غیر اینصورت دانش آموزان نمی توانند با اتکاء به اطلاعات ارائه شده در مدرسه، تمام نیازهای خود را برطرف سازند. تحقق چنین امری فقط از طریق پرورش مهارتهای یادگیری در دوران تحصیل امکان­پذیر میشود و این خود مستلزم بکارگیری روشهای فعال در تدریس است. ضرورت افزایش سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای بخصوص در محیط یادگیری وب محور برای مراقبت بیشتر در بین دانش‌آموزان بسیار مهم و حائز اهمیت است،  بنابراین دانش آموزان باید آموزشی ببینند که هدفمند و در زمان تعیین‌شده از اینترنت و فضای مجازی باشد(کوهلر[34]، 2021). هر کار پژوهشی با محدودیتهایی روبرو است که این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. محدود بودن جامعه آماری تحقیق به معلمان و دانش آموزان پسر ابتدایی شهرستان رباط کریم بوده که در این خصوص پیشنهاد می­شود محققان در پژوهش های آتی ضمن انتخاب جامعه وسیع تر به مطالعه متغیرهای تحقیق بپردازند. همچنین با توجه به محدودیت در روایی بیرونی تحقیق باید در تعمیم نتایج تحقیق به جوامع دیگر احتیاط کرد. محدودیت های ذاتی ابزار تحقیق(پرسشنامه) نیز یکی دیگر از محدودیتهای تحقیق بوده که پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از ابزارهای دیگر مانند مصاحبه استفاده شود. در راستای فرضیه های پژوهش پیشنهادی زیر ارائه می شود:

کاهش مقاومت ناشی از عادت به روشهای سنتی، با آموزش، اعتمادسازی و پیدایش حس نیاز در بین معلمان؛

برگزاری کلاسهای توجیهی برای معلمان و تغییر نگرش آنها برای گسترش آموزش در محیط یادگیری وب محور؛

برگزاری دوره­های عملی جهت ارتقا سواد رایانه­ای و استفاده از نرم­افزارها در فرآیند یاددهی-یادگیری؛

 ایجاد تسهیلات جهت تهیه امکانات نرم­افزاری و سخت­افزاری برای معلمان؛

 تجهیز مدارس به فناوریهای نوین آموزشی و فراهم کردن و تکمیل زیرساخت مخابرات و فناوری؛

همکاری وزارت فناوری ارتباطات با وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه خدمات به فرهنگیان با هزینه کم؛

تهیه محتوای آموزشی کاربردی متناسب با نیاز شغلی معلمان.

 

[1]. Covid-19 (Corona Virus)

[2]. The United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

[3]. Mercer & Gregersen

[4]. online education

[5]. distance education

[6]. Shé et al

[7]. Sener

[8] . The World Bank

[9] . e-learning

[10]. Mishel

[11]. Gonzalez et al

[12]. Petchtone & Chaijaroen

[13]. Park

[14]. Horton

[15]. Wilson

[16]. National Association for Media Literacy Education

[17]. Aesthetics

[18]. Ethical

[19] . Youngbauer

[20]. Hergenhan

[21]. Yauo

3.Loka & Hanks

[23]. Fauzi & Khusuma

[24] .Rasmitadila et al

[25] .Kupiainen

[26]. Lee & So

[27]. Binh

[28]. Life Style

[29] .Adeyemi

[30] .Rabiman et al

[31]. Lavrov et al

[32]. Dong et al

[33]. Kumar et al

[34]. Cohler

 • ابراهیم آبادی، حسین.(1392). رویکردی میان رشته ای به سبک زندگی؛ با نگاهی به جامعه ایران. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 5(4)، صص: 53-33.
 • ابراهیم­پور کومله، سمیرا.(1399). تجربۀ ارزشیابی توصیفی در شبکۀ آموزشی دانش­آموزان(شاد) در بحران کوید- 19. همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کوید- 19، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • ابراهیمی، حسین.(1398). تاثیر سواد رسانه ای بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی منطقه6 شهر تهران، روانشناسی استثنایی، 4(10). صص: 12-25.
 • افروز، غلامعلی.(1398). روانشناسی و تربیت کودک و نوجوان. تهران: انتشارات اولیاء و مربیان.
 • حسینی، احمد.(1400). تاثیر آموزش وب محور بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم پایه ششم جزیره کیش. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد.
 • حسینی نسب، سیدداوود، لطف الهی، مهری.( 1393). بررسی اثربخشی تکنیک خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه دو تبریز. آموزش و ارزشیابی، 27، صص: 23-37.
 • کلانتری، عبدالحسین، مومنی، حسن.(1394). سواد رسانه ای به مثابه سود- دفع ضرر. مهندسی فرهنگی، 83، صص:110-125
 • دستغیب، سعید.(1400). مقایسه تاثیر نرم افزار آموزشی چندرسانه ای کامتاسیاو بر یادگیری- یادسپاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم در درس علوم تجربی در منطقه 2 شهر تهران. علوم تربیتی،10(14)، صص: 20-32.
 • زینی وند نژاد، فرشته، نویدی، احد.(1400). استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: «کاستی‌ها» و «چون‌وچراها». نوآوری های آموزش، 20(2)، صص: 7-34.
 • زینی وند، فرشته.(1399). عوامل مؤثر و روابط بین آ نها در ارتقای استفاده از فناوریهای دیجیتال در میان معلمان دورۀ دوم ابتدایی و دبیران ریاضی دورۀ اول متوسطه. مطالعات برنامۀ درسی، 15(57)، صص: 106 - 65 .
 • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.(1390). وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. http://sanadtahavol.ir
 • سیف، علی اکبر.(1399). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران، نشر دوران.
 • عباسی، محمد، بصیری، اکبر، آزادی، فرهاد.(1397). نقش کاربرد محتوای الکترونیکی در تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری دانش آموزان مدارس ابتدایی. پویش در آموزش علوم انسانی، شماره 13، صص: 12-23.
 • مردانی، رحمان. (1400). تاثیر آموزش وب محور بر یادگیری در درس ریاضی پایه سوم شهرستان ایلامبه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 15، شماره 2.
 • موسیوند، محبوبه، بگیان کوله مرزی، محمدجواد.(1399). نقش ادراک نابرابری جنسیتی، خودانضباطی و مسئولیت­پذیری اجتماعی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاههای تهران. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 39، صص: 43-52.
 • نهاوندی، زینب.(1400)، اصول آموزش نوین، تهران: نشر آگه.
 • نیکوبخت، آنوشا، شهنی ییلاق، منیجه، کیامنش، علیرضا.(1399). اثربخشی آموزش سنتی و الکترونیکی در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. دستاوردهای روانشناختی، شماره 1، صص: 12-22.

 

 • Adeyemi, U. (2019). November). E-Learning in Pesantren: Learning Transformation Based on the Value of Pesantren.In Journal of Physics Conference Series,1114(1), P: 012062.
 • Binh, T. T. M. (2020). A pilot model for Japanese online teaching with Japanese teachers-problems and solutions. Journal of Foreign Studies, 36(2), Pp:2525-2445. https://doi. org/ 10. 25073/2525-2445/vnufs.4548.
 • Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and youth services review, 118, 105440. https://doi.org/10.1016/j. childyouth.2020.105440
 • Fauzi, I., & Khusuma, I, H, S. (2020). Teachers’ Elementary School in Online Learning of COVID-19 Pandemic Conditions. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), Pp:58-70. https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.914
 • Gonzalez- Pienda, J. A., Nunez, J. C, Gonzalez- Pumariega, Alvarez, L., Roces, C., Garcia, M. (2012). A structural equation model of parental involvement. Motivation and attitudinal characteristics, and academic achievement. The Journal of experimental education, 70(3), Pp: 257- 287.
 • Hergenhan, S. (2020). Use of interactive video technology to teach middle school mathematics. Chicago: Northeastern Illinois University.
 • Horton, F. W. (2020). Understanding information literacy: A primer. (Edited by the Information Society Division, Communication and Information Sector, Ed.). Paris: UNESCO.
 • Kumar Basak, S., Wotto, M., & Belanger, P. (2018). E-learning, M-learning and D-learning: Conceptual definition and comparative analysis. E-Learning and Digital Media, 15(4), Pp: 191-216.
 • Kupiainen, R. (2013). Media and Digital Literacies in Secondary School. New York: Peter Lang Pub Inc
 • Lee,L,Chen,D.T,Li, J.Y.and Lin,T.B.(2015) Underestanding new media literacy : The development of measuring instrument ,computers& Education,85,84-93
 • Loka, T., & Hanks, H. (2017). E-learning development in improving students' critical thinking ability. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15(5), Pp: 1099-1106.
 • Mercer, S., & Gregensen, T. (2020). Teacher Wellbeing (Oxford Handbooks for Language Teachers). Oxford University.
 • Mishel, u. (2017). software for training Tutors of children with Autism. Journal of Autism & Developmental Disorders,37(4), Pp:637-647.
 • Ní Shé, C., Farrell, O., Brunton, J., Costello, E., Donlon, E., Trevaskis, S., & Eccles, S. (2019). Teaching online is different: critical perspectives from the literature. Dublin City University. Doi: 10.5281/zenodo.3479402
 • Park, J. Y. (2020). The Effect of Self-directed Learning Strategies on e-Learning Pre-learning of Nursing Students: Focusing on the Flow Experience. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 27(1), Pp: 52-63.
 • Petchtone, P., Chaijaroen S. (2014). The validation of web-based learning environment model to enhance cognitive skills and critical thinking for undergraduate students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, Pp: 669-673.
 • Rabiman, R. Nurtanto, M. & Kholifah, N. (2020). Design and Development E-Learning System by Learning Management System (LMS) in Vocational Education. Online Submission, 9(1), Pp: 1059-1063.
 • Rasmitadila, A., Aliyyah, R. R., Rahmadtullah, R., Samsudin, A., & Tambunan, A. R. S. (2020). The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), Pp: 90-109. http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388
 • Sener, J. (2015). Updated E-Learning Definitions. https:// onlinelearningconsortium. org/ updated-e-learningdefinitions-2.
 • (2020, Match 13). COVID-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/themes/ education-emergencies/coronavirus-school-closures
 • Wilson, E. K., Wright, V. H., Inman, C. T. and Matherson, L. H. (2016). Retooling the social studies classroom for the current generation. The Social Studies, 102(2), Pp: 65-72
 • Yauo,k (2019). Teaching and Learning with Technology: Chassroomiveness of ICT Integration in Schools. International Journal of Research in Education and Science. Vol, 1. Issue, 2, Pp: 175-191.
 • Youngbauer,V.W.(2013) Application of media Literacy and Cultural Studies in K-12 Social Studies Curricula ,The Social Studies,104(5),Pp:183-189