نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از تأثیرپذیری نحوه‌ی تنظیم حریم خصوصی از بافتار فرهنگی-اجتماعی است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی بود.
روش: در یک مطالعه‌ی مقطعی 100 نفر (40 نفر در مرحله‌ی یکم و 60 نفر در مرحله‌ی دوم) از جمعیت عمومی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در گام نخست از طریق تکلیف تولید واژگان تداعی شده، 9 واژه‌ی پرتکرار متداعی با حریم خصوصی استخراج شد. در مرحله‌ی دوم نیز طی تکلیف مشابهت قضاوت‌شده، درجه‌ی ارتباط دوبه‌دوی واژگان مزبور مورد ارزیابی شرکت‌کنندگان قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل تناظر حاکی از نگاشت مؤلفه‌ها بر روی دو بُعد است. بدین‌گونه که مؤلفه‌های مستخرج برحسب مبنای فردگرایانه و جمع‌گرایانه‌ی خود در ارتباط با حریم خصوصی قرار گرفته است. درحالی‌که مؤلفه‌های فردگرایانه بازنمود مبانی جهان‌شمول حریم خصوصی است، مؤلفه‌های جمع‌گرایانه بیانگر تأثیرات فرهنگی در تعریف حریم خصوصی است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه در قالب مبانی جهان‌شمول و فرهنگ بسته‌ی حریم خصوصی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantic Structure of Privacy in Iranian Culture: A Study Based on Correspondence Analysis

چکیده [English]

Introduction: Recent studies showed the effect of socio-cultural context on how to set privacy. The aim of this study was to investigate the semantic structure of privacy in Iranian culture.
Method: In a cross-sectional study 100 (40 people in the first phase and 60 people in the second phase) were selected using convenience sampling method. In the first phase through producing the associative terms task, 9 most-frequent words was extracted that were associated with privacy. In the second phase the participants were evaluated the pair relationship between these words with using judged-similarity task.
Results: Correspondence analysis results indicate that the mapping of components in two dimensions. So that extracted components related with privacy on its individualistic and collectivistic basis. While the individualistic components express the universal principles of privacy, collectivistic components is a sign of cultural influences in defining of privacy.
Conclusion: Results are discussed in terms of the universal and culture-bond basis of privacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correspondence analysis
  • Privacy
  • Semantic Structure
  • culture