نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی در قومیت‌های ایرانی انجام شد.
روش: جامعه‌ی پژوهش را کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه کردستان تشکیل دادند. نمونه‌ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان با قومیت‌های مختلف فارس، کرد، آذری و لر دانشگاه کردستان بود. افراد مورد پژوهش مقیاس‌های هویت‌گرایی ملی و دینی (لطف‌آبادی، 1383) و سبک‌های هویت (برزونسکی، 1989) را تکمیل نمودند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سبک‌های هویتی اطلاعاتی و هنجاری و تعهد با هویت ملی همبستگی مثبت معنادار دارند و سبک سردرگمی همبستگی منفی معناداری با هویت‌گرایی ملی دارد. سبک هویتی اطلاعاتی همبستگی منفی معنا‌داری با هویت دینی دارد و سبک هویت هنجاری همبستگی مثبت معنا‌داری با هویت دینی دارد رابطه بین سبک‌های سردرگمی و تعهد معنادار نشد نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان داد تفاوت بین قومیت‌ها ازلحاظ میزان هویت‌گرایی ملی معنا‌دار است اما بین قومیت‌های مختلف ایرانی ازلحاظ هویت دینی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه یافته‌ها حاکی از تفاوت میزان هویت‌گرایی قومیت‌های ایرانی دارد، می‌توان از یافته‌ها برای تدوین برنامه‌هایی جهت افزایش هویت‌گرایی ملی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Level of National and Religious Identity, Based on an Identity Styles

چکیده [English]

Introduction: The outline of this paper was Predicting the level of national and religious identity, based on an identity styles in Iranian ethnicities.
Method: The study population included of all students studying at the University of Kurdistan. The sample consisted of 400 students from different ethnicities Persian, Kurdish, Azari and Lor from university of Kurdistan. Subjects completed Lotfabadi of national, and religious identity scale (1385) and Berzonsky Identity styles(1989).
Results: results showed there is significant positive relationship between informational and normative identity styles and commitment with national identity. Confusion/ avoidant style had negative relationship with national identity. Informational style had a significant negative correlation with religious identity and normative identity style had a significant positive correlation with religious identity. Confusion style had not significant relationship with commitment. Two-way ANOVA results showed the difference between ethnicities in terms of national identity is significant On the other hand between the various Iranian ethnic groups there is not statistically different in terms of religious identity.
Conclusion: According to the findings of the difference in identity styles, in Iranian ethnicities, the findings can be used to develop programs to enhance national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • Religious identity
  • Identity Styles
  • ethnicity