نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش، پیش­بینی گرایش به آرایش، براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه، در زنان و دختران شهر اصفهان است.
روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، شامل تمام دختران و زنان اصفهان هستند که تعداد 120 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسش­نامه طرحواره ­(یانگ، 2005) و گرایش به آرایش (اکبری و همکاران، 1394) است.
یافته­ها: داده­های پژوهش توسط ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، از بین حوزه­های مختلف طرحواره­ها، فقط حوزه بریدگی و طرد، با گرایش به آرایش رابطه معنادار دارد و می­تواند آن را پیش بینی کند (01/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of makeup usage based on early maladaptive schemas in women and girls in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • abdozahra naamy 1
  • somayeh pormeydany 2

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده [English]

Introduction:This study was conducted to predict the tendency to makeup based on early maladaptive schemas in women and girls of Isfahan city.
Method:The method of research was descriptive-correlation. The population of the study consisted of all girls and women of Isfahan. 120 participants were selected according to random cluster sampling. short form of Schematic Questionnaire (Yang, 1988) and Tendency to Makeup Usage (Akbari et al., 1394). The Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
Findings: The results of this study showed that there is a significant relationship between the domains of disconnection and rejection with the tendency to applying makeup and thus can be a predictor for usage of makeup among females in city of Isfahan  (P <0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: makeup usage
  • maladaptive schemas
  • girls
-      ﺍﺗﮑﻴﻨﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻴﻠﮕﺎﺭﺩ. (1382). زمینه روانشناسی. ترجمه محمد تقی براهنی. تهران، انتشارات ﺭﺷﺪ.
-      اکبری، م.، بوستانی، د. و زیدآبادی، ا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایش. زن در فرهنگ و هنر، 7(4): 437-453.
-      دلاور، ع. (1391). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران، نشر ویرایش.
-   دیوانداری، ح.، آهی، ق.، اکبری، ح. و مهدیان، ح. (1388). فرم کوتاه پرسش­نامه طرحواره یانگ: بررسی ویژگی­های روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 20: 103-131.
-      ﺭﺣـﻴﻤــﻲ ﻧﻴﮏ، ﺍ. (۱۳۷۴). ﺗﺌﻮﺭﻱ­ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ. تهران، ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
-   رضوی، ا.، فاتحی­زاده، م.، اعتمادی، ع. و عابدی، م. (1389). تعیین رابطه طرحواره­های ناسازگار اولیه با ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه پیام­نور استان تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره، 2: 45-70.
-      ﺭﻓﻴﻊ ﭘﻮﺭ، ف. (۱۳۷۰). جامعه روستایی و نیازهای آن. چاپ دوم، تهران، شرکت سهامیﺍﻧﺘﺸﺎﺭ.
-   سالاری، ز. (1392). بررسی رابطه طرحواره­های ناسازگار اولیه و نقص در تنظیم هیجانی با اضطراب در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه خلیج فارس.
-      صلواتی، م. و یکه­یزدان­دوست، ر. (1389). طرحواره درمانی (راهنمای ویژه متخصصان روان­شناسی بالینی). تهران، انتشارات دانژه.
-   ﻛﻴﺎﻧﻲ، م. و موگویی، ف. (1392). ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ بر ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟـﻮازم آراﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮان زیر 20 ﺳﺎل ﻳﺰداﻧﺸﻬﺮ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. ﭘﻮﺳﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ، 4(1): 1-9.
-   مقصودی، س.، آراسته، م. و تندولی، س. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره(مورد مطالعه: دانشگاه­های شهر کرمان). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2(2): 295-314.
-      موحد،م.،غفاری­نسب، ا. و حسینی، م. (1389). آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 8(1): 79-105.
-      ﻫﻨﺴﻦ، ج.، رید، ا.، واترز، م. آ. (1392). ﺁﺭﺍﻳﺶ، ﻣﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ­ﻛﺸﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻓﺸﻨﮓ ﻣﻘﺼﻮﺩﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮ ﮔﻞ ﺁﺫﻳﻦ.
-   یانگ، ج. ی.، کلوسکو، ژ. و ویشار، م. (1396). طرحواره درمانی(راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی). ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران، انتشارات ارجمند.
-   یوسفی، ر.(1393). مقایسه طرح واره­های ناسازگار اولیه و سبک­های تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی عملکردی و افراد عادی. گوارش، 19(4): 257-264.
-      Baker-Pitts, C. (2008). Symptom or solution: The meaning of cosmetic surgery for women a thesis of doctor, New York University.
-      Carr, S. N. & Francis, A. J. P. (2010).  Do Early Maladaptive Schemas Mediate the Relationship Between Childhood Experiences and Avoidant Personality Disorder Features? A Preliminary Investigation in a Non-Clinical Sample. Cognitive Therapy and Research, 34 (4): 343–358.
-      Cormier, A., Jourda, B., Laros, C., Walburg, V. & Callahan, S. (2010). Influence between early maladaptive schemas and depression. L'Encéphale, Article in Press, Corrected Proof.
-      Fairburn, C. G. & Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. Lancet, 361: 407-416.
-      Farrell, C., Shafran, R. & Lee, M. (2006). Empirically evaluated treatments for body image disturbance: A review. European eating disorders review, 14: 289-300.
-      Lawrence, K. A., Sabura Allen, J. & Chanen, A. M. (2011). A Study of Maladaptive Schemas and Borderline Personality Disorder in Young People. Cognitive Therapy and Research, 35 (1): 30-39.
-      Nordahl Hans, M. & Holth Haugum ion, A. (2005). Early Maladaptive schemas in Patient with or without personality disorders. clinical psychology and psycho therapy, 12: 142-149.
-      Rijkeboer, M. M. & De Boo, G. M. (2009). Early maladaptive schemas in children: development and validation of the schema inventory for children. Journal of counseling and clinical psychology, 41 (2), 102-109.

-      Roelofs, J., Onckels, L. & Muris. (2013). Attachment Quality and Psychopathological Symptoms in Clinically Referred Adolescents: The Mediating Role of Early Maladaptive Schema. Journal of Child Family Studies, 22 (3):377-385.

-      Welburn, K., Coristine, M., Dagg, P., Pontefract, A. & Jordan, S. (2002). The schema questionnaire- short form:Factor analysis and relationship between schemas and symptoms. J Cogn Ther Res. 26 (4):519-30.
-      Young, J. E., Kolsko, J. & wisshar, M. E. (2003). Schema therapy:  A praticitioners guide. New York. Guilford, p73-75.
-      Young, J. E. (2005). Young Schema Questionnaire– Short Form. New York: Schema Therapy Institute.
-      Zhang, D. H. & He, H. L. (2010). Personality traits and life satisfaction: A Chinese case study. Social Behavior and Personality, 38 (8), 1119-1122.