دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1396 
4. نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری

گلناز مظاهری نژاد فرد؛ عبدالله معتمدی؛ نجمه زیودار؛ زهره پوراسدی؛ ندا شاهواروقی فراهانی


5. مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی

محمد یزدانی زیارت؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار