اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance/Commitment Training on improving social well-being in students with Specific Learning Disorder (SLD)