روانشناسی اجتماعی
پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان

طیبه موسی بیگی؛ سهیلا سروش نیا؛ مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22034/spr.2022.308880.1690

چکیده
  مقدمه: جامعه پسندی به عنوان یک خصیصه شخصیتی به ارائه تصویر مطلوب و مورد پسند از خود اشاره دارد. شناخت عوامل پیش بینی کنندة جامعه پسندی، سبب شناخت بهتر عوامل نیرومندساز تعامل های اجتماعی می­شود. هدف این پژوهش، پیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان بود.روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی ابعاد شخصیت جامعه‌پسند بر اساس سلامت اجتماعی و منبع کنترل در دانشجویان

لیلی سیه جانی؛ مجید صفاری نیا

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 143-165

https://doi.org/10.22034/spr.2022.294353.1664

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار جامعه­پسند به مطالعۀ رابطۀ شخصیت جامعه­پسند با سلامت اجتماعی و منبع کنترل در بین دانشجویان پرداخت.روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین بود. گروه نمونه 100 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت

مجید صفاری نیا؛ شیلر کیخاونی؛ ارمغان دماوندیان؛ سبا صفاری نیا؛ طیبه محتشمی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، ، صفحه 187-205

https://doi.org/10.22034/spr.2021.321319.1707

چکیده
  مقدمه: طبق یافته های پژوهشی واکسیناسیون همگانی راهکار مقابله با اپیدمی کووید- 19 است با این حال، عده ای از افراد جامعه تمایل به تزریق واکسن ندارند . پژوهش حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت طراحی شد.روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر روی 320 نفر از ساکنین شهر تهران ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

ارمغان دماوندیان؛ فاطمه گلشنی؛ مجید صفاری نیا؛ آنیتا باغداساریانس

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22034/spr.2021.253334.1579

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش، شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددجویان ساکن کانون اصلاح و ...  بیشتر

ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی و رابطه آن با صفات شخصیت در دانشجویان شهر تهران

مژگان سپاه منصور؛ مجید صفاری نیا؛ سبا صفاری نیا

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1399، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22034/spr.2021.127719

چکیده
  مقدمه: برقراری روابط اجتماعی بین افراد، می تواند در زندگی فرد نقش تاثیرگذاری داشته باشد. منظور از ارتباطات اجتماعی هرگونه تعامل و تبادلی که توسط انسان‌ها برقرار می‌شود مانند تبادل افکار، نظریات، احساسات، حقایق و… است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی و صفات شخصیت در دانشجویان شهر تهران صورت ...  بیشتر

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال)

فاطمه عیسی زاده؛ شیما حیدری؛ سوسن آقاجان بگلو؛ مجید صفاری نیا

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1399، ، صفحه 13-28

https://doi.org/10.22034/spr.2020.109694

چکیده
  مقدمه: شیوع نسبتاً کم اختلال هویت جنسی سبب شده است که تحقیقات کمی در این مورد انجام گیرد و این امر نیز موجب شده است که مشکلات مبتلایان حل نشده باقی بماند؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد ترنس سکشوال بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- ...  بیشتر

مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعی

ستار صیدی؛ مجید صفاری نیا؛ حمزه احمدیان

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-20

چکیده
  چکیده مقدمه: معلمان در بسیاری مواقع نقش الگو را دارند. نظریه‌پردازان با انجام آزمایش‌های زیادی نشان داده‌اند که رفتار جامعه‌پسند از طریق قرار گرفتن در معرض الگوهای مناسب، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه‌گیری اجتماعی با رفتار جامعه‌پسند با نقش واسطه‌ای اعتماد اجتماعی در ...  بیشتر

پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا

سوسن علیزاده فرد؛ مجید صفاری نیا

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 129-141

چکیده
  هدف: همه‏گیری بیماری‏ کرونا و اجرای قرنطینه، اثرات مختلفی بر جنبه‏های روانی و اجتماعی افراد جامعه گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط اضطراب و همبستگی ناشی از بیماری کرونا با سلامت روان در جامعه شهر تهران است. روش: به این‏منظور نمونه‏ای شامل 618 زن و مرد بزرگسال توسط پرسشنامه GHQ-12، مقیاس اضطراب بیماری کرونا (علیپور، ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی

غلامرضا کرمی؛ فرزاد حاجی عظیمی؛ مجید صفاری نیا

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-78

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی با استفاده از روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه‌ی آماری شامل خبرگان حسابداری در حوزه گزارشگری مالی متقلبانه بوده که بر اساس نمونه کیری ملاک ...  بیشتر