دوره و شماره: دوره 7، شماره 27 - شماره پیاپی 1، پاییز 1396، صفحه 1-121 
3. اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق

صفحه 35-48

رضا شباهنگ؛ رضا سلطانی شال؛ منصوره نیکوگفتار؛ منصور حکیم جوادی