رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با شایستگی حرفه ای: مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

لیلا عبیدی حوریلر؛ وارتوحی پابویان؛ هرند آوانسیان

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 22-1

https://doi.org/10.22034/spr.2020.222905.1450

چکیده
  مقدمه: امروز موضوع شایستگی حرفه‌ای کارکنان مورد توجه سازمان‌ها به‌ویژه نهادهای علمی قرار گرفته است. مطالعه شایستگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام دانشگاهی ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی با شایستگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بود. روش: روش تحقیق، توصیفی ...  بیشتر

بررسی رابطۀ باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال

سجاد بشرپور؛ شیوا رحیم زادگان

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 38-23

https://doi.org/10.22034/spr.2020.227529.1457

چکیده
  مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند که سبک های پردازش اطلاعات تعیین کننده مهم برای باور به خرافات هستند و افراد خرافی احساس کنترل کمتری بر سرنوشت خود دارند، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال است. روش: طرح پژوهش جزء تحقیقات توصیفی– همبستگی است.جامعه آماری ...  بیشتر

تاثیر بار کاری ذهنی بر پرسه زنی اینترنتی کارکنان: نقش میانجی سایش اجتماعی

محمود کمالی زارچ؛ حمیده شکاری

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 58-39

https://doi.org/10.22034/spr.2020.212813.1367

چکیده
  مقدمه: با توجه به شیوع فزاینده پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان در محیط کار و پیامدهای منفی این پدیده نظیر کاهش بهره‌وری و اتلاف منابع، بررسی این گونه رفتارها و علل بروز آن در محیط کار سودمند است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بار کاری ذهنی بر پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان در محیط کار با توجه به نقش واسطه‌ای سایش اجتماعی بود. روش: تحقیق ...  بیشتر

تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی

نازیلا ابراهیمی؛ امین کرایی؛ ذبیح اله عباس پور؛ مسعود شهبازی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 82-59

https://doi.org/10.22034/spr.2020.227072.1452

چکیده
  ازدواج یکی از انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ساز هر فرد است. هدف پژوهش، طراحی و تدوین مدل تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان پسر مجرد مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 300 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی

عبدالباسط محمودپور؛ ثنا دهقانپور؛ ناصر یوسفی؛ سحر ایجادی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 102-83

https://doi.org/10.22034/spr.2020.228592.1463

چکیده
  مقدمه: صمیمت رابطه‌ای است که در آن مراقبت، اعتماد متقابل و پذیرش وجود دارد. با توجه به اهمیت وجود صمیمیت در رابطه زناشویی هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن‌آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی اجتماعی بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. به این منظور از میان جامعه زنان شهر تهران 264 نفر ...  بیشتر

افزایش و کاهش عزت‌نفس ناآشکار از طریق ارائۀ محرک‌های زیرآستانه‌ای و ایجاد شرطی سازی پاسخگر در دانشجویان دانشگاه

بهرام ملکی؛ سید عدنان حسینی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 118-103

https://doi.org/10.22034/spr.2020.195439.1242

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف همایندی تعدادی محرک مثبت و منفی به روش زیرآستانه‌ای با مفهوم خویشتن دانشجویان انجام شد، تا تأثیر این همایندی‌ها بر عزت‌نفس ناآشکار افراد بررسی شود. روش: روش مطالعه از نوع تجربی با طرح آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی پیوستۀ دانشگاه فرهنگیان کردستان ...  بیشتر

تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مقاومت کارکنان دربرابر تغییر با میانجی گری سرمایه روانشناختی

سارا محمدی؛ مهدی نداف؛ سارا روشن

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 140-119

https://doi.org/10.22034/spr.2020.195157.1238

چکیده
  چکیده مقدمه: تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و کسب و کار تلقی می شود، اما در جریان پیاده سازی فرآیند تغییر، یکسری چالش‌ها پیش روی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دولتی قرار می-گیرد که یکی از مهمترین آنها مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغییر است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر ...  بیشتر

نقش ادراک نابرابری جنسیتی ، خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران

محبوبه موسیوند؛ محمدجواد بگیان

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 162-141

https://doi.org/10.22034/spr.2020.234479.1497

چکیده
  چکیده هدف: بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خود انضباطی نسل جوان به دلیل اهمیت آن‌ها در تعیین نیروی فعال و آینده‌ سازان جامعه، ضروری است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر نقش ادراک نابرابری جنسیتی خود انضباطی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران بود. روش: این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس ...  بیشتر

پیش بینی حمایت اجتماعی دانشجویان بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در بحران همه گیری کرونا

مهدی امیدیان؛ محمود اسماعیل پور اشکفتکی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، صفحه 179-163

https://doi.org/10.22034/spr.2020.247618.1553

چکیده
  هدف: شیوع بیماری کرونا و اجرای قانون‌های پیشگیرانه، تاثیرات گوناگونی بر ابعاد روانی و اجتماعی افراد جامعه گذاشته است. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط حمایت اجتماعی دانشجویان با مولفه‌های سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در بحران همه‌گیری کرونا بود. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری را کلیه دانشجویان استان چهارمحال ...  بیشتر