دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 1-155