تعداد مقالات: 310
2. تبیین علی رفتار جامعه پسند نوجوانان بر اساس فلسفه فراهیجانی مادر و هیجانات اخلاقی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-22

راضیه شیخ الاسلامی؛ مهدی ترکمن‌ملایری


3. نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-22

سمیرا حبیب اللهی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیدا سوداگر؛ ناصر صبحی قراملکی


4. مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-18

سعید محمودی نیا؛ مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی


6. تاثیر همرنگیِ‌اجتماعی بر تصمیم‌گیری در موقعیت ریسک و عدم‌قطعیت دانشجویان

دوره 8، شماره 32، بهار 1398، صفحه 1-16

رضا چمنی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری


8. هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-22

فاطمه نیکوئی؛ احمد علیپور


9. تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-20

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفاری نیا


13. اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395

میلاد سبزه ارای لنگرودی؛ نادر حاجلو؛ سجاد بشرپور؛ عباس ابوالقاسمی


20. بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی

دوره 8، شماره 32، بهار 1398، صفحه 17-44

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ بنیامین مختاری چیرانی؛ سجاد رضائی؛ منصوره نیکوگفتار؛ فرزین باقری شیخانگفشه


24. مقایسه تأثیر رفتار جامعه‌یار مربوط و نامربوط به موقعیت بر خلق در دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 21-38

محمد عرفان معماریان؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری


25. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 23-40

سارا درخور؛ نسرین ارشدی؛ اسماعیل هاشمی